Tìm Kiếm

1 tháng 7, 2018

Fourteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 8, 2018)First Reading: Ez 2:2-5

A reading from the Book of the Prophet Ezekiel

As the LORD spoke to me, the spirit entered into me
and set me on my feet,
and I heard the one who was speaking say to me:
Son of man, I am sending you to the Israelites,
rebels who have rebelled against me;
they and their ancestors have revolted against me to this very day.
Hard of face and obstinate of heart
are they to whom I am sending you.
But you shall say to them: Thus says the Lord GOD!
And whether they heed or resist—for they are a rebellious house—
they shall know that a prophet has been among them.

Bài đọc I: Ed 2:2-5

2 Một thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Người phán với tôi và làm cho chân tôi đứng.
3 Người phán với tôi: "Hỡi con người, chính Ta sai ngươi đến với con cái Ít-ra-en, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại Ta; chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại Ta mãi cho đến ngày nay.
4 Những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá, chính Ta sai ngươi đến với chúng: "ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này."
5 Còn chúng, vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.

Responsorial Psalm: Ps 123:1-2, 2, 3-4

R. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy.
R. Mắt chúng ta cùng hướng nhìn lên Chúa, tới khi người xót thương chút phận.To you I lift up my eyes who are enthroned in heaven As the eyes of servants are on the hands of their masters. R.
Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, Đấng đang ngự trên trời. Quả thật như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ. R.

As the eyes of a maid are on the hands of her mistress, So are our eyes on the LORD, our God, till he have pity on us. R.
Như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tới khi Người xót thương chút phận. R.

Have pity on us, O LORD, have pity on us, for we are more than sated with contempt; our souls are more than sated with the mockery of the arrogant, with the contempt of the proud. R.
Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương, bởi chúng con bị khinh miệt ê chề; hồn chúng con thật quá ê chề vì hứng chịu lời nhạo báng của phường tự mãn, giọng khinh người của bọn kiêu căng. R.

Second Reading: 2 Cor 12:7-10

A reading from the second Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
That I, Paul, might not become too elated,
because of the abundance of the revelations,
a thorn in the flesh was given to me, an angel of Satan,
to beat me, to keep me from being too elated.
Three times I begged the Lord about this, that it might leave me,
but he said to me, “My grace is sufficient for you,
for power is made perfect in weakness.”
I will rather boast most gladly of my weaknesses,
in order that the power of Christ may dwell with me.
Therefore, I am content with weaknesses, insults,
hardships, persecutions, and constraints,
for the sake of Christ;
for when I am weak, then I am strong.

Bài đọc II: 2 Cr 12:7-10

7 Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại.8 Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này.9 Nhưng Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.
10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.

Gospel: Mk 6:1-6

Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples.
When the sabbath came he began to teach in the synagogue,
and many who heard him were astonished.
They said, “Where did this man get all this?
What kind of wisdom has been given him?
What mighty deeds are wrought by his hands!
Is he not the carpenter, the son of Mary,
and the brother of James and Joses and Judas and Simon?
And are not his sisters here with us?”
And they took offense at him.
Jesus said to them,
“A prophet is not without honor except in his native place
and among his own kin and in his own house.”
So he was not able to perform any mighty deed there,
apart from curing a few sick people by laying his hands on them.
He was amazed at their lack of faith.

Phúc âm: Mc 6:1-6

1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? " Và họ vấp ngã vì Người.4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.