Tìm Kiếm

3 tháng 8, 2023

Thánh lễ truyền chức Linh mục 17 thầy Phó tế dòng Đa Minh tại nhà thờ thánh Đa Minh - Ba Chuông

 Sáng ngày 4/8/2023, Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giáo phận Đà Lạt, sẽ truyền chức cho 17 thầy Phó tế dòng Đa Minh tại nhà thờ giáo xứ thánh Đa Minh - Ba Chuông. Thánh lễ sẽ được truyền trực tiếp trên trang Web Tỉnh dòng vào lúc 08:30.
Kính mời quý vị hiệp thông dâng lời tạ ơn với Tỉnh dòng và cầu nguyện cho các tiến chức trong tác vụ Linh mục.


Trực tuyến | Thánh lễ truyền chức Linh Mục - Tu sĩ dòng Đa Minh 2023Danh sách 17 tiến chức Linh mục