Tìm Kiếm

3 tháng 8, 2023

Hymns for the Feast of the Transfiguration of the Lord, Year A (August 6, 2023)

 -Entrance: ES # 227  "OPEN MY EYES"


-Responsorial Psalm (Ps 97:1-2, 5-6, 9) - EM page 266 
FM ACA/GAGF


R. (1a and 9a) The Lord is king, the Most High over all the earth.
Ðáp: Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a và 9a).

The LORD is king; let the earth rejoice;
let the many islands be glad.
Clouds and darkness are round about him,
justice and judgment are the foundation of his throne.
R. The Lord is king, the Most High over all the earth.
Xướng: Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh chính trực là nền kê ngai báu.

The mountains melt like wax before the LORD,
before the LORD of all the earth.
The heavens proclaim his justice,
and all peoples see his glory.
R. The Lord is king, the Most High over all the earth.
Xướng: Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi trái đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người.

Because you, O LORD, are the Most High over all the earth,
exalted far above all gods.
R. The Lord is king, the Most High over all the earth.
Xướng: Lạy Chúa, vì Ngài là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể.

-Prayer of the Faithful: 

Lord, Hear Our Prayer!

-Offertory: ES # 324 "FOR THE BEAUTY OF THE EARTH"


-Communion: ES # 305 "PRAYER OF ST. FRANCIS"


-Recessional: ES # 322/504 "COMPANIONS ON THE JOURNEY"The Holy Spirit Choir