Tìm Kiếm

6 tháng 8, 2023

Hymns for the Nineteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (August 13, 2023)

 -Entrance: ES # 137  "NOW IS THE TIME"


Responsorial Psalm (Ps 85:9, 10, 11-12, 13-14) - EM page 212
EM GBG/FGFE


R. (8) Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

I will hear what God proclaims;
the LORD — for he proclaims peace.
Near indeed is his salvation to those who fear him,
glory dwelling in our land.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán báo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong Ðất Nước chúng tôi.

Kindness and truth shall meet;
justice and peace shall kiss.
Truth shall spring out of the earth,
and justice shall look down from heaven.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống.

The LORD himself will give his benefits;
our land shall yield its increase.
Justice shall walk before him,
and prepare the way of his steps.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và Ðất Nước chúng con sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài.

-Prayer of the Faithful: 

Lord, Hear Our Prayer!

-Offertory: ES # 240 "CHRISTIFY"


-Communion: ES # 232 "THERE IS A LONGING"


-Recessional: ES # 219 "HERE I AM, LORD"
The Holy Spirit Choir