Tìm Kiếm

24 tháng 8, 2023

Hymns for the Twenty-first Sunday in Ordinary Time, Year A (August 27, 2023)

 -Entrance Hymn: ES # 162  "JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE" 


-Responsorial Psalm (Ps 138:1-2, 2-3, 6, 8) - EM page 216
Dm ABA / GFED


R. (8bc) Lord, your love is eternal; do not forsake the work of your hands.
Ðáp: Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.

I will give thanks to you, O LORD, with all my heart,
for you have heard the words of my mouth;
in the presence of the angels I will sing your praise;
I will worship at your holy temple.
R. Lord, your love is eternal; do not forsake the work of your hands.
Xướng: Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa; con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. 

I will give thanks to your name,
because of your kindness and your truth:
When I called, you answered me;
you built up strength within me.
R. Lord, your love is eternal; do not forsake the work of your hands.
Xướng: Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con, Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. 

The LORD is exalted, yet the lowly he sees,
and the proud he knows from afar.
Your kindness, O LORD, endures forever;
forsake not the work of your hands.
R. Lord, your love is eternal; do not forsake the work of your hands.
Xướng: Quả thực Chúa cao cả và thường nhìn kẻ khiêm cung, còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó tự đàng xa. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời; xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa. 

-Prayer of the Faithful: 

Hear Us, O Lord! 

-Offertory Hymn: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion Hymn: ES # 231 "THESE ALONE ARE ENOUGH"


-Recessional Hymn: ES # 381 "MAGNIFICAT"The Holy Spirit Choir