Tìm Kiếm

6 tháng 8, 2023

Nineteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (August 13, 2023)

Daily Mass Reading Podcast For August 13, 2023


First Reading (1 Kgs 19:9a, 11-13a)

A reading from the first Book of Kings

At the mountain of God, Horeb,
Elijah came to a cave where he took shelter.
Then the LORD said to him,
"Go outside and stand on the mountain before the LORD;
the LORD will be passing by."
A strong and heavy wind was rending the mountains
and crushing rocks before the LORD—
but the LORD was not in the wind.
After the wind there was an earthquake—
but the LORD was not in the earthquake.
After the earthquake there was fire—
but the LORD was not in the fire.
After the fire there was a tiny whispering sound.
When he heard this,
Elijah hid his face in his cloak
and went and stood at the entrance of the cave.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (1 V 19, 9a. 11-13a)

“Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang… Có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa; nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 85:9, 10, 11-12, 13-14) - EM page 212

R. (8) Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

I will hear what God proclaims;
the LORD — for he proclaims peace.
Near indeed is his salvation to those who fear him,
glory dwelling in our land.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán báo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong Ðất Nước chúng tôi.

Kindness and truth shall meet;
justice and peace shall kiss.
Truth shall spring out of the earth,
and justice shall look down from heaven.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống.

The LORD himself will give his benefits;
our land shall yield its increase.
Justice shall walk before him,
and prepare the way of his steps.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và Ðất Nước chúng con sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài.

Second Reading (Rom 9:1-5)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
I speak the truth in Christ, I do not lie;
my conscience joins with the Holy Spirit in bearing me witness
that I have great sorrow and constant anguish in my heart.
For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ
for the sake of my own people,
my kindred according to the flesh.
They are Israelites;
theirs the adoption, the glory, the covenants,
the giving of the law, the worship, and the promises;
theirs the patriarchs, and from them,
according to the flesh, is the Christ,
who is over all, God blessed forever. Amen.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Rm 9, 1-5)

“Tôi đã ước ao được loại khỏi Ðức Kitô vì phần ích anh em của tôi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Ðức Kitô, tôi không nói dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần: là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Ðức Kitô vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phượng tự và lời hứa: các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Ðức Kitô sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời.Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Ps 130:5)

R. Alleluia, alleluia.
I wait for the Lord;
my soul waits for his word.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi Ps 130:5)

Alleluia, alleluia! – Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. – Alleluia.

Gospel (Mt 14:22-33)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat
and precede him to the other side,
while he dismissed the crowds.
After doing so, he went up on the mountain by himself to pray.
When it was evening he was there alone.
Meanwhile the boat, already a few miles offshore,
was being tossed about by the waves, for the wind was against it.
During the fourth watch of the night,
he came toward them walking on the sea.
When the disciples saw him walking on the sea they were terrified.
"It is a ghost," they said, and they cried out in fear.
At once Jesus spoke to them, "Take courage, it is I; do not be afraid."
Peter said to him in reply,
"Lord, if it is you, command me to come to you on the water."
He said, "Come."
Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus.
But when he saw how strong the wind was he became frightened;
and, beginning to sink, he cried out, "Lord, save me!"
Immediately Jesus stretched out his hand and caught Peter,
and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?"
After they got into the boat, the wind died down.
Those who were in the boat did him homage, saying,
"Truly, you are the Son of God."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 14, 22-33)

“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.