Tìm Kiếm

18 tháng 8, 2023

Hymns for the Twentieth Sunday in Ordinary Time, Year A (August 20, 2023)

 -Entrance: ES # 157  "SING TO THE MOUNTAINS"


Responsorial Psalm (Ps 67:2-3, 5, 6, 8) - EM page 214


R. (4) O God, let all the nations praise you!
Ðáp: Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài!

May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation.
R. O God, let all the nations praise you!
Xướng: Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con, xin tỏ ra cho chúng con thấy long nhan Ngài tươi sáng, để trên địa cầu, thiên hạ nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta được rõ ơn Ngài cứu độ.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide.
R. O God, let all the nations praise you!
Xướng: Các dân tộc hãy mừng vui và khoái trá, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him!
R. O God, let all the nations praise you!
Xướng: Chư dân hãy ca tụng Ngài. Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, để cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. 

-Prayer of the Faithful: 

Hear Us, O Lord! 

-Offertory: ES # 170 "SPIRIT AND GRACE"


-Communion: ES # 339 "GIVE ME JESUS"


-Recessional: ES # 293 "AGE TO AGE"The Holy Spirit Choir