Tìm Kiếm

19 tháng 6, 2023

Hymns for the Twelfth Sunday in Ordinary Time, Year A (June 25, 2023)

-Entrance: ES # 159  "NOW AS WE GATHER"


Responsorial Psalm (Ps 69:8-10, 14, 17, 33-35) - EM page 199 
Dm   ABA/GFED


R. (14c) Lord, in your great love, answer me.
Ðáp: Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi (c. 14c).

For your sake I bear insult,
and shame covers my face.
I have become an outcast to my brothers,
a stranger to my mother's children,
Because zeal for your house consumes me,
and the insults of those who blaspheme you fall upon me.
R. Lord, in your great love, answer me.
Xướng: Sở dĩ vì Chúa mà con chịu nhục, và thẹn thò làm nhơ nhuốc mặt con. Con bị những người anh em coi như khách lạ, bị những người cùng con một mẹ xem như kẻ ngoại lai. Sự nhiệt tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi, điều tủi nhục người ta nhục mạ Chúa đổ trên mình con. – Ðáp.

I pray to you, O LORD,
for the time of your favor, O God!
In your great kindness answer me
with your constant help.
Answer me, O LORD, for bounteous is your kindness;
in your great mercy turn toward me.
R. Lord, in your great love, answer me.
Xướng: Nhưng, lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời con vì lòng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi xin nhìn đến tấm thân con. – Ðáp.

"See, you lowly ones, and be glad;
you who seek God, may your hearts revive!
For the LORD hears the poor,
and his own who are in bonds he spurns not.
Let the heavens and the earth praise him,
the seas and whatever moves in them!''
R. Lord, in your great love, answer me.
Xướng: Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ, và không chê bỏ con dân Người bị bắt cầm tù. Hãy ngợi khen Chúa, hỡi trời và đất, biển khơi và muôn vật sống động bên trong. – Ðáp.

-Prayer of the Faithful: 

Hear Us, O Lord!

-Offertory: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion: ES # 231 "THESE ALONE ARE ENOUGH"


-Recessional: ES #226 "TO PRAISE YOU"



The Holy Spirit Choir