Tìm Kiếm

12 tháng 6, 2023

Hymns for the Eleventh Sunday in Ordinary Time, Year A (June 18, 2023)

 -Entrance: ES # 137  "NOW IS THE TIME"


-Responsorial Psalm (Ps 100:1-2, 3, 5) - EM page 197 
DM   ABA/GFE


R. (3c) We are his people: the sheep of his flock.
Ðáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c).

Sing joyfully to the LORD, all you lands;
    serve the LORD with gladness;
    come before him with joyful song.
R. We are his people: the sheep of his flock.
Xướng: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ, hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.

 Know that the LORD is God;
    he made us, his we are;
    his people, the flock he tends.
R. We are his people: the sheep of his flock.
Xướng: Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người; ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. 

The LORD is good:
    his kindness endures forever,
    and his faithfulness to all generations.
R. We are his people: the sheep of his flock.
Xướng: Vì chưng Chúa thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ. 

-Prayer of the Faithful:

Lord, Hear Our Prayer!

-Offertory: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion: ES # 181 "THIS BREAD THAT WE SHARE"


-Recessional: ES # 305 "PRAYER OF ST. FRANCIS"The Holy Spirit Choir