Tìm Kiếm

18 tháng 6, 2023

Bài giảng lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm A - 2023 (Lễ 15h00, ngày 17.06.2023)


Linh mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.