Tìm Kiếm

30 tháng 6, 2023

Hymns for the Thirteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 2, 2023)

 -Entrance: ES # 207  "PRAISE GOD, FROM WHOM ALL BLESSINGS FLOW"


Responsorial Psalm (Ps 89:2-3, 16-17, 18-19) - EM pages 200-201
DM   ABA/GFE


R. (2a) For ever I will sing the goodness of the Lord.
Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.

The promises of the LORD I will sing forever,
through all generations my mouth shall proclaim your faithfulness.
For you have said, "My kindness is established forever;"
in heaven you have confirmed your faithfulness.
R. For ever I will sing the goodness of the Lord.
Xướng: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế hệ miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín.

Blessed the people who know the joyful shout;
in the light of your countenance, O LORD, they walk.
At your name they rejoice all the day,
and through your justice they are exalted.
R. For ever I will sing the goodness of the Lord.
Xướng: Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài.

You are the splendor of their strength,
and by your favor our horn is exalted.
For to the LORD belongs our shield,
and to the Holy One of Israel, our king.
R. For ever I will sing the goodness of the Lord.
Xướng: Vì Chúa là vinh quang quyền năng của họ; nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Ðấng Thánh của Israel.

-Prayer of the Faithful: 

Lord, Hear Our Prayer!

-Offertory: ES # 173 "OUR BLESSING CUP"


-Communion: ES # 178 "TASTE AND SEE"


-Recessional: ES #384 "BE WITH US, MARY"The Holy Spirit Choir