Tìm Kiếm

30 tháng 6, 2023

CHÚC MỪNG NGÀY KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC CỦA QUÝ CHA TRONG THÁNG 7

Cha Giuse Nguyễn Duy Linh, O.P. 08/07/2017
Cha Benedict Vương Thuật, O.P. 15/07/2006
Mục Cha Giuse Phạm Quốc Văn, O.P. 15/07/2006


The Holy Spirit Choir