Tìm Kiếm

12 tháng 6, 2023

Eleventh Sunday in Ordinary Time, Year A (June 18, 2023)

loi-nhap-the.com

 

Daily Mass Reading Podcast For June 18, 2023

First Reading (Ex 19:2-6a)

A reading from the Book of Exodus

In those days, the Israelites came to the desert of Sinai and pitched camp.
While Israel was encamped here in front of the mountain,
Moses went up the mountain to God.
Then the LORD called to him and said,
“Thus shall you say to the house of Jacob;
tell the Israelites:
You have seen for yourselves how I treated the Egyptians
and how I bore you up on eagle wings
and brought you here to myself. 
Therefore, if you hearken to my voice and keep my covenant,
you shall be my special possession,
dearer to me than all other people,
though all the earth is mine.
You shall be to me a kingdom of priests, a holy nation.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Xh 19, 2-6a)

“Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, con cái Israel đi đến hoang địa Sinai, và đóng trại ở đó. Israel cũng dựng nhà xếp trên triền núi. Còn Môsê thì lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà Giacóp và thông báo cho con cái Israel thế này: Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai-cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 100:1-2, 3, 5) - EM page 197 - DM   ABA/GFE

R. (3c) We are his people: the sheep of his flock.
Ðáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c).

Sing joyfully to the LORD, all you lands;
    serve the LORD with gladness;
    come before him with joyful song.
R. We are his people: the sheep of his flock.
Xướng: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ, hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.

 Know that the LORD is God;
    he made us, his we are;
    his people, the flock he tends.
R. We are his people: the sheep of his flock.
Xướng: Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người; ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. 

The LORD is good:
    his kindness endures forever,
    and his faithfulness to all generations.
R. We are his people: the sheep of his flock.
Xướng: Vì chưng Chúa thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ. 

Second Reading (Romans 5:6-11)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
Christ, while we were still helpless, 
yet died at the appointed time for the ungodly.
Indeed, only with difficulty does one die for a just person,
though perhaps for a good person
one might even find courage to die.
But God proves his love for us
in that while we were still sinners Christ died for us.
How much more then, since we are now justified by his blood,
will we be saved through him from the wrath.
Indeed, if, while we were enemies,
we were reconciled to God through the death of his Son,
how much more, once reconciled,
will we be saved by his life.
Not only that,
but we also boast of God through our Lord Jesus Christ,
through whom we have now received reconciliation.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Rm 5, 6-11)

“Nếu chúng ta được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của Ngài”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, Chúa Kitô theo kỳ hẹn đã chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay người công chính, hoạ chăng có những người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô, và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mark 1:15)

R.    Alleluia, alleluia.
The kingdom of God is at hand.
Repent and believe in the Gospel. 
R.   Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mc 1:15)

Alleluia, alleluia! – Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."  – Alleluia.

Gospel (Matthew 9:36—10:8)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

At the sight of the crowds, Jesus’ heart was moved with pity for them 
because they were troubled and abandoned,
like sheep without a shepherd.
Then he said to his disciples,
“The harvest is abundant but the laborers are few;
so ask the master of the harvest
to send out laborers for his harvest.”

Then he summoned his twelve disciples
and gave them authority over unclean spirits
to drive them out and to cure every disease and every illness.
The names of the twelve apostles are these:
first, Simon called Peter, and his brother Andrew;
James, the son of Zebedee, and his brother John;
Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector;
James, the son of Alphaeus, and Thaddeus;
Simon from Cana, and Judas Iscariot who betrayed him.

Jesus sent out these twelve after instructing them thus,
“Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town.
Go rather to the lost sheep of the house of Israel.
As you go, make this proclamation: ‘The kingdom of heaven is at hand.’
Cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons.
Without cost you have received; without cost you are to give.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 9, 36 – 10, 8)

“Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ðây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và Matthêu người thu thế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người. Chúa Giêsu sai mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng:

“Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Ðó là lời Chúa.