Tìm Kiếm

18 tháng 6, 2018

Solemnity of the Nativity of Saint John the Baptist - Mass during the Day (June 24, 2018)


First Reading (Is 49:1-6)

Hear me, O coastlands,
listen, O distant peoples.
The LORD called me from birth,
from my mother's womb he gave me my name.
He made of me a sharp-edged sword
and concealed me in the shadow of his arm.
He made me a polished arrow,
in his quiver he hid me.
You are my servant, he said to me,
Israel, through whom I show my glory.

Though I thought I had toiled in vain,
and for nothing, uselessly, spent my strength,
yet my reward is with the LORD,
my recompense is with my God.
For now the LORD has spoken
who formed me as his servant from the womb,
that Jacob may be brought back to him
and Israel gathered to him;
and I am made glorious in the sight of the LORD,
and my God is now my strength!
It is too little, he says, for you to be my servant,
to raise up the tribes of Jacob,
and restore the survivors of Israel;
I will make you a light to the nations,
that my salvation may reach to the ends of the earth.

Bài đọc I: (Isa 49:1-6)

1 Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: ĐỨC CHÚA đã gọi tôi
từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi.
2 Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người.
Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người.
3 Người đã phán cùng tôi: "Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang." 4 Phần tôi, tôi đã nói: "Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì."
Nhưng sự thật, đã có ĐỨC CHÚA minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng.
5 Giờ đây ĐỨC CHÚA lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ
để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người. Thế nên tôi được ĐỨC CHÚA trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. 6 Người phán: "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất."

Responsorial Psalm (PS 139:1B-3, 13-14AB, 14C-15)

R. (14) I praise you, for I am wonderfully made.
Đáp: Con ca ngợi Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng (c. 14a).


O LORD, you have probed me, you know me:
you know when I sit and when I stand;
you understand my thoughts from afar.
My journeys and my rest you scrutinize,
with all my ways you are familiar. R
Lạy Chúa, Chúa đã thử con và đã nhận biết con: 
Chúa nhận biết con khi con ngồi và khi con chỗi dậy. 
Từ lâu, Chúa đã hiểu biết các tư tưởng của con: 
Chúa thấu suốt đường lối của con rồi.Đ

Truly you have formed my inmost being;
you knit me in my mother's womb.
I give you thanks that I am fearfully, wonderfully made;
wonderful are your works.R
Tâm can con thuộc quyền sở hữu của Chúa;
Chúa đã nhận lãnh con từ khi con còn trong lòng mẹ.
Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng;
các việc Chúa làm thật là kỳ diệu.Đ

My soul also you knew full well;
nor was my frame unknown to you
When I was made in secret,
when I was fashioned in the depths of the earth.R
Chúa đã am tường linh hồn con;
các xương con không giấu kín trước mặt Chúa,
lúc con được tạo thành cách âm thầm,
khi con được dệt trong lòng đất.Đ

Second Reading (ACTS 13:22-26)

In those days, Paul said:
"God raised up David as king;
of him God testified,
I have found David, son of Jesse, a man after my own heart;
he will carry out my every wish.
From this man's descendants God, according to his promise,
has brought to Israel a savior, Jesus.
John heralded his coming by proclaiming a baptism of repentance
to all the people of Israel;
and as John was completing his course, he would say,
'What do you suppose that I am? I am not he.
Behold, one is coming after me;
I am not worthy to unfasten the sandals of his feet.'

"My brothers, sons of the family of Abraham,
and those others among you who are God-fearing,
to us this word of salvation has been sent."

Bài Đọc II: (Acts 13:22-26)

22 Sau khi truất phế vua Sa-un, Người đã cho ông Đa-vít xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được Đa-vít, con của Gie-sê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta. 23 Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su. 24 Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. 25 Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố: "Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người. 26 "Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Áp-ra-ham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây, là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta.

Alleluia (LK 1:76)

R. Alleluia, alleluia.
You, child, will be called prophet of the Most High,
for you will go before the Lord to prepare his way.
R. Alleluia, alleluia.

ALLELUIA:  (Lc 1, 76)

Alleluia, alleluia! – Hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước mặt Chúa để dọn đường cho Người. – Alleluia.

Gospel (LK 1:57-66, 80)

When the time arrived for Elizabeth to have her child
she gave birth to a son.
Her neighbors and relatives heard
that the Lord had shown his great mercy toward her,
and they rejoiced with her.
When they came on the eighth day to circumcise the child,
they were going to call him Zechariah after his father,
but his mother said in reply,
"No. He will be called John."
But they answered her,
"There is no one among your relatives who has this name."
So they made signs, asking his father what he wished him to be called.
He asked for a tablet and wrote, "John is his name,"
and all were amazed.
Immediately his mouth was opened, his tongue freed,
and he spoke blessing God.
Then fear came upon all their neighbors,
and all these matters were discussed
throughout the hill country of Judea.
All who heard these things took them to heart, saying,
"What, then, will this child be?"
For surely the hand of the Lord was with him.
The child grew and became strong in spirit,
and he was in the desert until the day
of his manifestation to Israel.

Phúc Âm: (Lk 1:57-66, 80)

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.
58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an." 61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả." 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.
65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.
66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.