Tìm Kiếm

6 tháng 6, 2018

Hymns for X Sunday in Ordinary Time-B (June 10, 2018)

a) Entrance:  - ES #122 - “Now Is The Time”


b) Responsorial Psalm: EM page 174

Responsorial Psalm (Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8)

R. (7bc) With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
Ðáp: (c. 7bc) Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Out of the depths I cry to you, O LORD;
LORD, hear my voice!
Let your ears be attentive
to my voice in supplication.
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
1) Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. – Ðáp.

If you, O LORD, mark iniquities,
LORD, who can stand?
But with you is forgiveness,
that you may be revered.
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
2) Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. – Ðáp.

I trust in the LORD;
my soul trusts in his word.
More than sentinels wait for the dawn,
let Israel wait for the LORD.
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
3) Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ítraen hỡi– Ðáp.

For with the LORD is kindness
and with him is plenteous redemption
and he will redeem Israel
from all their iniquities.
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
4) Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ítraen cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. – Ðáp.

c) Offertory: ES #298 "All Good Gifts"


d) Communion: ES #212 - "There Is A Longing"


e) Recessional: ES #273 "Age To Age"