Tìm Kiếm

15 tháng 6, 2018

Hymns for XI Sunday in Ordinary Time-B (June 17, 2018)

a) Entrance:  - ES #120 - “Let Heaven Rejoice”


b) Responsorial Psalm: EM page 176

Responsorial Psalm: Ps 92:2-3, 13-14, 15-16

R. Lord, it is good to give thanks to you.
R. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.


It is good to give thanks to the LORD, to sing praise to your name, Most High, To proclaim your kindness at dawn and your faithfulness throughout the night. R.
Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. R.

The just one shall flourish like the palm tree, like a cedar of Lebanon shall he grow. They that are planted in the house of the LORD shall flourish in the courts of our God. R.
Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Ly-băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta. R.

They shall bear fruit even in old age; vigorous and sturdy shall they be, Declaring how just is the LORD, my rock, in whom there is no wrong. R.
Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả; tràn đầy nhựa sống và cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thật là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công. R.


c) Offertory: ES #153 "Our Blessing Cup"


d) Communion: ES #209 - "These Alone Are Enough"


e) Recessional: ES #217 "I Have Loved You"