Tìm Kiếm

29 tháng 6, 2018

Hymns for the Thirteenth Sunday in Ordinary Time B (July 1, 2018)

a) Entrance:  - ES #191 - “Glory and Praise to Our God”


b) Responsorial Psalm: EM page 182 (G / 353-2321)

Responsorial Psalm: Ps 30:2, 4, 5-6, 11, 12, 13

R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.
R. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt con.


I will extol you, O LORD, for you drew me clear and did not let my enemies rejoice over me. O LORD, you brought me up from the netherworld; you preserved me from among those going down in-to-the pit. R.
Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt con, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.R.

Sing praise to the LORD, you his faithful ones, and give thanks to his holy name. For his anger lasts but a moment; a lifetime, his good will. At nightfall, weeping enters in, but with the - dawn, - rejoicing. R.
Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ Thánh Danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về, đã vọng tiếng hò reo.R.

Hear, O LORD, and have pity on me; O LORD, be my helper. You changed my mourning into dancing; O LORD, my God, forever will I give - you - thanks. R.
Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con; Lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa, là Thiên Chúa con thờ, xin cảm tạ Ngài mãi mãi ngàn thu. R.


c) Offertory: ES #298 "All Good Gifts"


d) Communion: ES #327 - "We Belong to You"


e) Recessional: ES #354 "Hail, Holy Queen"