Tìm Kiếm

1 tháng 6, 2018

Hymns for Sunday of the Most Holy Body And Blood of Christ—B

(June 3, 2016)

a) Entrance:  - ES #109 - “Worthy Is The Lamb


b) Responsorial Psalm: EM pages 170-171


Responsorial Psalm: (Ps 116:12-13, 15-16, 17-18)

R. I will take the cup of salvation, and call on the name of the Lord.
R. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

How shall I make a return to the LORD for all the good he has done for me? The cup of salvation I will take up, and I will call upon the name of the LORD. R.
Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. R.

Precious in the eyes of the LORD is the death of his faithful ones. I am your servant, the son of your handmaid; you have loosed my bonds. R.
Đối với Chúa, thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với Người. Vâng, lạy Chúa, thân này là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài; xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. R.

To you will I offer sacrifice of thanksgiving, and I will call upon the name of the LORD. My vows to the LORD I will pay in the presence of all his people. R.
Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ trọn trước toàn thể dân Người. R.


c) Offertory: ES #219 "Christify"


d) Communion: ES #160 - "Ang Katawan Ni Kristo"


e) Recessional: ES #217 "I Have Loved You"