Tìm Kiếm

21 tháng 6, 2018

Hymns for Nativity of St. John the Baptist (June 24, 2018)

a) Entrance:  - ES #200 - “Here I Am, Lord”


b) Responsorial Psalm: EM page 180 (E 353/2321)

R. (14) I praise you, for I am wonderfully made.
Đáp: Con ca ngợi Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng (c. 14a).


O LORD, you have probed me, you know me:
you know when I sit and when I stand;
you understand my thoughts from afar.
My journeys and my rest you scrutinize,
with all my ways you are fami-liar. R
Lạy Chúa, Chúa đã thử con và đã nhận biết con:
Chúa nhận biết con khi con ngồi và khi con chỗi dậy.
Từ lâu, Chúa đã hiểu biết các tư tưởng của con:
Chúa thấu suốt đường lối của con rồi.Đ

Truly you have formed my inmost being;
you knit me in my mother's womb.
I give you thanks that I am fearfully, wonderfully made;
wonderful are-yourworks.R
Tâm can con thuộc quyền sở hữu của Chúa;
Chúa đã nhận lãnh con từ khi con còn trong lòng mẹ.
Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng;
các việc Chúa làm thật là kỳ diệu.Đ

My soul also you knew full well;
nor was my frame unknown to you
When I was made in secret,
when I was fashioned in the depths of-the-earth.R
Chúa đã am tường linh hồn con;
các xương con không giấu kín trước mặt Chúa,
lúc con được tạo thành cách âm thầm,
khi con được dệt trong lòng đất.Đ

c) Offertory: ES #219 "Christify"


d) Communion: ES #230 - "O God,You Search Me"


e) Recessional: ES #284 "Prayer of Saint Francis"