Tìm Kiếm

7 tháng 11, 2022

Hymns for the Thirty-third Sunday in Ordinary Time C (November 13, 2022)

 a) Entrance:ES #165: “GATHER US TOGETHER” 


b) Responsorial Psalm: Ps 98:5-6, 7-8, 9 - EM page 252

R.The Lord comes to rule the earth with justice.
R.Chúa ngự đến xét xử muôn dân theo lẽ công bình.


Sing praise to the LORD with the harp,
with the harp and melodious song.
With trumpets and the sound of the horn
sing joyfully before the King, the LORD.R
Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt,
Nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca.
Kèn thổi vang xen tiếng tù và,
Tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương.R

Let the sea and what fills it resound,
the world and those who dwell in it;
let the rivers clap their hands,
the mountains shout with them for joy. R
Gầm vang lên hỡi biển cả cùng muôn hải vật,
Địa cầu với toàn thể dân cư;
Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào,
Đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa.R

Before the LORD, for he comes,
for he comes to rule the earth,
He will rule the world with justice
and the peoples with equity. R
Vì Người ngự đến,
Người ngự đến xét xử trần gian,
Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
Xét xử muôn dân theo lẽ công bình.R

c) Prayer Of The Faithful Response:

Lord, Hear Our Prayer!

d) Offertory: ES #326 : “ALL GOOD GIFTS”


e) Communion: ES #181 “THIS BREAD THAT WE SHARE”


f) Recessional: ES #305: “PRAYER OF ST. FRANCIS”
The Holy Spirit Choir