Tìm Kiếm

28 tháng 11, 2022

CHA PHANXICO CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÙNG CỰU CA VIÊN VÀ CA VIÊN MỚI THAM GIA SINH HOẠT CA ĐOÀN THÁNH LINH
CHA PHANXICO CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÙNG CỰU CA VIÊN VÀ CA VIÊN MỚI THAM GIA SINH HOẠT CA ĐOÀN THÁNH LINH VÀO CHÚA NHỰT I MÙA VỌNG NĂM A (27/11/2022)

                                                                                                                      Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp