Tìm Kiếm

27 tháng 11, 2019

First Sunday of Advent Year A (December 01, 2019)First Reading (Is 2: 1-5)

A reading from the book of the Prophet Isaiah

This is what Isaiah, son of Amoz, saw concerning Judah and Jerusalem. In days to come, the mountain of the LORD’s house shall be established as the highest mountain and raised above the hills. All nations shall stream toward it; many peoples shall come and say: “Come, let us climb the LORD’s mountain, to the house of the God of Jacob, that he may instruct us in his ways, and we may walk in his paths.” For from Zion shall go forth instruction, and the word of the LORD from Jerusalem. He shall judge between the nations, and impose terms on many peoples. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks; one nation shall not raise the sword against another, nor shall they train for war again. O house of Jacob, come, let us walk in the light of the Lord!

Bài đọc I (Is 2: 1-5)

Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Trong tương lai, núi Nhà ĐỨC CHÚA đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: "Đến đây, ta cùng lên núi ĐỨC CHÚA, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem, lời ĐỨC CHÚA phán truyền. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh sáng ĐỨC CHÚA soi đường!


Responsorial Psalm (Ps 122: 1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9)

R/ Let us go rejoicing to the house of the Lord.
R/ Ta vui mừng trẩy lên Đền Thánh Chúa.

I rejoiced because they said to me, “We will go up to the house of the LORD.” And now we have set foot within your gates, O Jerusalem.
Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền Thánh Chúa!” Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân.

Jerusalem, built as a city with compact unity. To it the tribes go up, the tribes of the LORD.
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa trẩy hội lên đền ở nơi đây.

According to the decree for Israel, to give thanks to the name of the LORD. In it are set up judgment seats, seats for the house of David.
Danh Chúa, họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en. Cũng nơi đó, đặt ngai vàng của vương triều Đa-vít.

Pray for the peace of Jerusalem! May those who love you prosper! May peace be within your walls, prosperity in your buildings.
Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, tường trong lũy ngoài hằng yên ổn, lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

Because of my brothers and friends I will say, “Peace be within you!” Because of the house of the LORD, our God, I will pray for your good.
Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc”. Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

Second Reading (Rom 13: 11-14)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters: You know the time; it is the hour now for you to awake from sleep. For our salvation is nearer now than when we first believed; the night is advanced, the day is at hand. Let us then throw off the works of darkness and put on the armor of light; let us conduct ourselves properly as in the day, not in orgies and drunkenness, not in promiscuity and lust, not in rivalry and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the desires of the flesh.

Bài đọc II (Rm 13: 11-14)

Phải như thế, vì anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng.

Gospel (Mt 24: 37-44)

A reading from the holy Gospel according to Matthew

Jesus said to his disciples: “As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man.
In those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day that Noah entered the ark. They did not know until the flood came and carried them all away. So will it be also at the coming of the Son of Man. Two men will be out in the field; one will be taken, and one will be left. Two women will be grinding at the mill; one will be taken, and one will be left. Therefore, stay awake! For you do not know on which day your Lord will come. Be sure of this: if the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken into. So too, you also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come.”

Phúc âm (Mt 24: 37-44)

"Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

http://www.loinhapthe.com/