Tìm Kiếm

20 tháng 11, 2022

CHÚNG CON XIN TRI ÂN CHA PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11


Chúng con xin tri ân Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11.
Chúng con cầu nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng hằng hữu, xin Ngài luôn đồng hành, thương xót, tha thứ, thêm sức và ban bình an cho Cha kính yêu của chúng con.
Chúng con cầu nguyện nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse, các Thánh Nam và Thánh Nữ trên nước thiên đàng, xìn Ngài thương nhận lời chúng con. Amen.

Cô Hà, đại diện ca đoàn Thánh Linh chúng con, kính gởi lời chúc mừng đến Cha kính yêu


Chị Cúc, Chị thủ quỹ của ca đoàn, kính biếu Cha kính yêu lãng hoa tươi thắm thay lời tri ân của toàn thể chúng conTôi muốn (Lê Hữu Hà) - Trình bày: Anh Hùng và các Bạn


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp