Tìm Kiếm

8 tháng 1, 2022

Hymns for the Baptism of the Lord (January 9, 2022)

  a) Entrance: ES #316: “SING A NEW SONG”


b) Responsorial Psalm (Ps 104:1B-2, 3-4, 24-25, 27-28, 29-30)

R. (1) O bless the Lord, my soul.
R. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa!


  • O LORD, my God, you are great indeed! You are clothed with majesty and glory, robed in light as with a cloak. You have spread out the heavens like a tent-cloth; R.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi, Ngài quá ư vĩ đại! Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cẩm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng. R.

  • You have constructed your palace upon the waters. You make the clouds your chariot; you travel on the wings of the wind. You make the winds your messengers, and flaming fire your ministers. R.
Điện cao vời, Ngài dựng trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió. Sứ giả Ngài làm gió bốn phương, và nô bộc Chúa lửa hồng muôn ngọn. R.

  • How manifold are your works, O LORD! In wisdom you have wrought them all the earth is full of your creatures; the sea also, great and wide, in which are schools without number of living things both small and great. R.
Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất; này đại dương bát ngát mênh mông, nơi muôn vàn sinh vật to lẫn nhỏ vẫy vùng. R.

  • They look to you to give them food in due time. When you give it to them, they gather it; when you open your hand, they are filled with good things. R.
Mọi vật hết thảy trông chờ ở Chúa để Chúa ban phát lương thực cho chúng đúng giờ. Khi Ngài ban cho thì chúng lãnh, Ngài mở tay ra thì chúng được no đầy thiện hảo. R.

  • If you take away their breath, they perish and return to the dust. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. R.
Ngài rút hơi thở của chúng, chúng sẽ chết và chúng trở về chỗ tro bụi mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được dựng nên và Ngài sẽ canh tân bộ mặt trái đất. R.

c) Response to Universal Prayer

d) Offertory: ES #173: “OUR BLESSING CUP”


e) Communion: ES #178: “TASTE AND SEE”


f) Recessional: ES #285: “LOVE GOES ON”
The Holy Spirit Choir