Tìm Kiếm

1 tháng 1, 2022

Hymns for the Epiphany of the Lord (January 2, 2022)

  a) Entrance: ES #69: “WE THREE KINGS”


b) Responsorial Psalm (Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13)

R. (cf. 11)  Lord, every nation on earth will adore you.
Ðáp: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

O God, with your judgment endow the king,
and with your justice, the king’s son;
He shall govern your people with justice
and your afflicted ones with judgment.
R. Lord, every nation on earth will adore you.
Xướng: Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.

Justice shall flower in his days,
and profound peace, till the moon be no more.
May he rule from sea to sea,
and from the River to the ends of the earth.
R. Lord, every nation on earth will adore you.
Xướng: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất.

The kings of Tarshish and the Isles shall offer gifts;
the kings of Arabia and Seba shall bring tribute.
All kings shall pay him homage,
all nations shall serve him.
R. Lord, every nation on earth will adore you.
Xướng: Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống; Cả những vua Ả-rập, Xơ-va, cũng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự.
For he shall rescue the poor when he cries out,
and the afflicted when he has no one to help him.
He shall have pity for the lowly and the poor;
the lives of the poor he shall save.
R. Lord, every nation on earth will adore you.
Xướng: Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ.

c) Response to Universal Prayer

d) Offertory: ES #173: “OUR BLESSING CUP”


e) Communion: ES #232: “THERE IS A LONGING”


f) Recessional: ES #59: “JOY TO THE WORLD”The Holy Spirit Choir