Tìm Kiếm

2 tháng 1, 2022

The Baptism of the Lord (January 9, 2022)

http://loinhapthe.com/

 • First Reading (Is 40:1-5, 9-11)
A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Comfort, give comfort to my people, says your God.
Speak tenderly to Jerusalem, and proclaim to her
that her service is at an end,
her guilt is expiated;
indeed, she has received from the hand of the LORD
double for all her sins.

A voice cries out:
In the desert prepare the way of the LORD!
Make straight in the wasteland a highway for our God!
Every valley shall be filled in,
every mountain and hill shall be made low;
the rugged land shall be made a plain,
the rough country, a broad valley.
Then the glory of the LORD shall be revealed,
and all people shall see it together;
for the mouth of the LORD has spoken.

Go up onto a high mountain,
Zion, herald of glad tidings;
cry out at the top of your voice,
Jerusalem, herald of good news!
Fear not to cry out
and say to the cities of Judah:
Here is your God!
Here comes with power
the Lord GOD,
who rules by a strong arm;
here is his reward with him,
his recompense before him.
Like a shepherd he feeds his flock;
in his arms he gathers the lambs,
carrying them in his bosom,
and leading the ewes with care.

The word of the Lord. Thanks be to God.
 • Bài đọc I (Is 40:1-5, 9-11)
Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi.
Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa, vì Ngài đã phán.
Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Giêrusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ! Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giuđa rằng: Ðây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực; cánh tay Người sẽ thống trị. Người mang theo những phần thưởng chiến thắng và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên Người như mục tử. Người ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ.
 • Responsorial Psalm (Ps 104:1B-2, 3-4, 24-25, 27-28, 29-30)
R. (1) O bless the Lord, my soul.
R. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa!


 • O LORD, my God, you are great indeed! You are clothed with majesty and glory, robed in light as with a cloak. You have spread out the heavens like a tent-cloth; R.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi, Ngài quá ư vĩ đại! Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cẩm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng. R.

 • You have constructed your palace upon the waters. You make the clouds your chariot; you travel on the wings of the wind. You make the winds your messengers, and flaming fire your ministers. R.
Điện cao vời, Ngài dựng trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió. Sứ giả Ngài làm gió bốn phương, và nô bộc Chúa lửa hồng muôn ngọn. R.

 • How manifold are your works, O LORD! In wisdom you have wrought them all the earth is full of your creatures; the sea also, great and wide, in which are schools without number of living things both small and great. R.
Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất; này đại dương bát ngát mênh mông, nơi muôn vàn sinh vật to lẫn nhỏ vẫy vùng. R.

 • They look to you to give them food in due time. When you give it to them, they gather it; when you open your hand, they are filled with good things. R.
Mọi vật hết thảy trông chờ ở Chúa để Chúa ban phát lương thực cho chúng đúng giờ. Khi Ngài ban cho thì chúng lãnh, Ngài mở tay ra thì chúng được no đầy thiện hảo. R.

 • If you take away their breath, they perish and return to the dust. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. R.
Ngài rút hơi thở của chúng, chúng sẽ chết và chúng trở về chỗ tro bụi mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được dựng nên và Ngài sẽ canh tân bộ mặt trái đất. R.


 • Second Reading (Ti 2:11-14; 3:4-7)
A reading from the Letter of Saint Paul to Titus

Beloved:
The grace of God has appeared, saving all
and training us to reject godless ways and worldly desires
and to live temperately, justly, and devoutly in this age,
as we await the blessed hope,
the appearance of the glory of our great God
and savior Jesus Christ,
who gave himself for us to deliver us from all lawlessness
and to cleanse for himself a people as his own,
eager to do what is good.

When the kindness and generous love
of God our savior appeared,
not because of any righteous deeds we had done
but because of his mercy,
He saved us through the bath of rebirth
and renewal by the Holy Spirit,
whom he richly poured out on us
through Jesus Christ our savior,
so that we might be justified by his grace
and become heirs in hope of eternal life.

The word of the Lord. Thanks be to God.

 • Bài đọc II (Ti 2:11-14; 3:4-7)
11 Anh em thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người.12 Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này.13 Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang.14 Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.

4 Khi Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại.5 Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới.6 Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta.7 Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng.

 • Gospel (Lk 3:15-16, 21-22)
The people were filled with expectation,
and all were asking in their hearts
whether John might be the Christ.
John answered them all, saying,
“I am baptizing you with water,
but one mightier than I is coming.
I am not worthy to loosen the thongs of his sandals.
He will baptize you with the Holy Spirit and fire.”

After all the people had been baptized
and Jesus also had been baptized and was praying,
heaven was opened and the Holy Spirit descended upon him
in bodily form like a dove.
And a voice came from heaven,
“You are my beloved Son;
with you I am well pleased.”

The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.

 • Phúc âm (Lk 3:15-16, 21-22)
15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!
16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.
21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra,
22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.