Tìm Kiếm

19 tháng 11, 2019

Hymns for Christ The King Sunday—Year C (November 24, 2019)

a) Entrance: ES #142: “Jesus Christ, You Are My Life”


b) Responsorial Psalm: Ps 122:1-2, 3-4, 4-5 --  EM pages 136-137

R.Let us go rejoicing to the house of the Lord.
R.Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.
I rejoiced because they said to me,

"We will go up to the house of the LORD."
And now we have set foot
within your gates, O Jerusalem.R
Vui mừng nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa.”
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
Cửa nội thành, ta đã dừng chân.R

Jerusalem, built as a city
with compact unity.
To it the tribes go up,
the tribes of the LORD.R
Giê-ru-sa-lem,
Khác nào đô thị được xây trên một khối vẹn toàn.
Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
Trẩy lên hội đền ở nơi đây.R

According to the decree for Israel,
to give thanks to the name of the LORD.
In it are set up judgment seats,
seats for the house of David.R
Để họ cùng xưng tụng danh Chúa,
Như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
Ngai vàng của vương triều Đa-vít.R

c) Response to Universal Prayer: “Christ the King of the Universe, hear us!” 

d) Offertory: ES #219: “Christify”e) Communion: ES# 209: “These Alone Are Enough”


f) Recessional: #106: “To Praise You” 


The Holy Spirit Choir