Tìm Kiếm

16 tháng 10, 2019

Hymns for Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time C (October 20, 2019)

a) Entrance: ES #200: “Here I Am, Lord”


b) Responsorial Psalm Ps 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8 (page 224)

R. Our help is from the Lord, who made heaven and earth.
R. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.


I lift up my eyes toward the mountains;
whence shall help come to me?
My help is from the LORD,
who made heaven and earth.R.
Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi; ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.R.

May he not suffer your foot to slip;
may he slumber not who guards you:
indeed he neither slumbers nor sleeps,
the guardian of Israel.R.
Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn trật chân lỡ bước; xin Người chớ ngủ quên: Đấng gìn giữ nhà Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên sao đành.R.

The LORD is your guardian; the LORD is your shade;
he is beside you at your right hand.
The sun shall not harm you by day,
nor the moon by night.R.
Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn; chính Chúa là Đấng vẫn chở che; Người luôn luôn ở gần kề.Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hại, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.R.

The LORD will guard you from all evil;
he will guard your life.
The LORD will guard your coming and your going,
both now and forever.R.
Chúa gìn giữ bạn khỏi mọi điều bất hạnh; gìn giữ cho sinh mệnh an toàn.Chúa gìn giữ bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.R.


c) Response to Universal Prayer:Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death.  Amen.

d) Offertory: ES #219: “Christify”


e) Communion: ES #230: “O God, You Search Me”


f) Recessional: ES #347 “Salve Regina” 


The Holy Spirit Choir