Tìm Kiếm

8 tháng 10, 2019

Hymns for Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time C (October 13, 2019)

a) Entrance: ES #122: “Now Is The Time” 


b) Responsorial Psalm Ps 98:1, 2-3, 3-4 : page 222

R. The Lord has revealed to the nations his saving pow'r.
R. Chúa đã mạc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.


Sing to the LORD a new song,
for he has done wondrous deeds;
his right hand has won victory for him,
his holy arm. R.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công; Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người. R.

The LORD has made his salvation known:
in the sight of the nations he has revealed his justice.
He has remembered his kindness and his faithfulness
toward the house of Israel. R.
Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ; mạc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en. R.

All the ends of the earth have seen
the salvation by our God.
Sing joyfully to the LORD, all you lands:
break into song; sing praise. R.
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu; mừng vui lên, reo hò đàn hát. R.

c) Response to Universal Prayer: “Blessed Virgin Mother, pray for us!”

d) Offertory: ES #153: “Our Blessing Cup”


e) Communion: ES #148: “In This Place”


f) Recessional: ES 354:“Hail, Holy Queen”


The Holy Spirit Choir