Tìm Kiếm

24 tháng 10, 2019

Hymns for Thirtieth Sunday in Ordinary Time C (October 27, 2019)

a) Entrance: ES #141: “Gather Us Together”


b) Responsorial Hymn: EM page 226
Ps 34:2-3, 17-18, 19, 23

R. The Lord hears the cry of the poor.
R. Kẻ nghèo hèn kêu lên, và Chúa đã nhận lời.


I will bless the LORD at all times;
his praise shall be ever in my mouth.
Let my soul glory in the LORD;
the lowly will hear me and be glad.R.
Tôi sẽ không ngừng Chúc tụng Chúa; câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa; xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.R.

The LORD confronts the evildoers,
to destroy remembrance of them from the earth.
When the just cry out, the Lord hears them,
and from all their distress he rescues them.R.
Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời. Khi Người chính trực kêu cầu, Người đã lắng tai nghe tiếng họ kêu xin, và giải thoát họ khỏi mọi cơn nguy khốn.R.

The LORD is close to the brokenhearted;
and those who are crushed in spirit he saves.
The LORD redeems the lives of his servants;
no one incurs guilt who takes refuge in him.R.
Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ; cứu những tâm hồn thất vọng ê chề. Chúa cứu mạng các người tôi tớ; ai ẩn thân bên Chúa, không bị phạt bao giờ.R.

c) Response to Universal Prayer: “Blessed Virgin Mary, pray for us!”

d) Offertory: ES #298: “All Good Gifts”


e) Communion: #214: “In Him Alone”


f) Recessional: #348: “Be With Us, Mary” 


The Holy Spirit Choir