Tìm Kiếm

11 tháng 10, 2019

HÌNH ẢNH VỀ TIỀN GIẤY PHÁT HÀNH THỜI ĐỆ NHẤT VNCH

Giấy bạc 2 đồng
Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Chiếc buồm
Năm phát hành: 1955

Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)

Giấy bạc 5 đồng
Tên thường gọi: Cày ruộng
Năm phát hành: 1955

Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)

Giấy bạc 10 đồng
Tên thường gọi: Đỏ Lăng Ông
Năm phát hành: 1962

Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)

Giấy bạc 20 đồng
Tên thường gọi: Nâu
Năm phát hành: 1962

Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)Giấy bạc 50 đồng
Tên thường gọi: Tím chăn trâu
Năm phát hành: 1956

Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)

Giấy bạc 200 đồng
Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Lính bồng súng
Năm phát hành: 1955

Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)

Giấy bạc 100 đồng
Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Máy cày
Năm phát hành: 1955

Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)

Giấy bạc 500 đồng
Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Thiên Mụ
Năm phát hành: 1955

Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)

Giấy bạc 200 đồng
Tên thường gọi: Bụi trúc tím
Năm phát hành: 1958

Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)

Giấy bạc 500 đồng
Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Dinh Độc Lập
Năm phát hành: 1962

Nhà in: Thomas De La Rue (Anh Quốc)

Giấy bạc 1 đồng
Tên thường gọi: Sở thú
Năm phát hành: 1955

Nhà in: Bradbury Wilkinson (Anh Quốc)

Giấy bạc 5 đồng
Tên thường gọi: Con phụng
Năm phát hành: 1955

Nhà in: Thomas De La Rue (Anh Quốc)

Giấy bạc 10 đồng
Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Cá hoá long
Năm phát hành: 1955
Nhà in: Thomas De La Rue (Anh Quốc)

Theo MadeinSaiGon