Tìm Kiếm

2 tháng 11, 2020

Thirty-second Sunday in Ordinary Time A (November 8, 2020)First Reading (Wis 6:12-16)


A reading from the Book of Wisdom

Resplendent and unfading is wisdom,
and she is readily perceived by those who love her,
and found by those who seek her.
She hastens to make herself known in anticipation of their desire;
Whoever watches for her at dawn shall not be disappointed,
for he shall find her sitting by his gate.
For taking thought of wisdom is the perfection of prudence,
and whoever for her sake keeps vigil
shall quickly be free from care;
because she makes her own rounds, seeking those worthy of her,
and graciously appears to them in the ways,
and meets them with all solicitude.

The word of the Lord.

Bài đọc I (Wis 6:12-16)


"Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó".

Trích sách Khôn Ngoan.

Sự khôn ngoan sáng tỏ, và không bao giờ lu mờ, những ai yêu mến nó, sẽ xem nó dễ dàng, và những ai tìm kiếm nó, sẽ gặp được nó. Nó sẽ đón tiếp những ai khao khát nó, để tỏ mình ra cho họ trước.

Từ sáng sớm, ai tỉnh thức tiến lại gần nó, sẽ không lao nhọc, vì sẽ gặp nó ngồi nơi cửa nhà mình. Vậy tưởng nhớ đến nó là được khôn sáng vẹn tuyền; và ai tỉnh thức vì nó, sẽ chóng được an tâm. Vì nó chu du tìm kiếm những kẻ xứng đáng với mình, vui vẻ tỏ mình ra cho những kẻ ấy trong các đường lối, và hết sức ân cần đón tiếp họ.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 63:2, 3-4, 5-6, 7-8)


R.      My soul is thirsting for you, O Lord my God.
Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa

O God, you are my God whom I seek;
for you my flesh pines and my soul thirsts
like the earth, parched, lifeless and without water.R.
Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài.
Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con,
như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước.Đ

Thus have I gazed toward you in the sanctuary
to see your power and your glory,
For your kindness is a greater good than life;
my lips shall glorify you.R.
Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quanh của Chúa. Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngài.Đ

Thus will I bless you while I live;
lifting up my hands, I will call upon your name.
As with the riches of a banquet shall my soul be satisfied,
and with exultant lips my mouth shall praise you.R.
Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con,
con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa.
Hồn con được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương,
và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ.Đ

I will remember you upon my couch,
and through the night-watches I will meditate on you:
You are my help,
and in the shadow of your wings I shout for joy.R.
Trên giường ngủ, khi con nhớ Chúa,
con ngẫm suy về Chúa suốt năm canh.
Vì Chúa đã ra tay trợ phù con,
để con được hoan hỉ núp trong bóng cánh của Ngài. Đ

Second Reading (1 Thes 4:13-18)


A reading from the first Letter of Saint Paul to the Thessalonians

We do not want you to be unaware, brothers and sisters,
about those who have fallen asleep,
so that you may not grieve like the rest, who have no hope. 
For if we believe that Jesus died and rose,
so too will God, through Jesus,
bring with him those who have fallen asleep. 
Indeed, we tell you this, on the word of the Lord,
that we who are alive,
who are left until the coming of the Lord,
will surely not precede those who have fallen asleep.
For the Lord himself, with a word of command,
with the voice of an archangel and with the trumpet of God,
will come down from heaven,
and the dead in Christ will rise first. 
Then we who are alive, who are left,
will be caught up together with them in the clouds
to meet the Lord in the air. 
Thus we shall always be with the Lord. 
Therefore, console one another with these words.

The word of the Lord.

Bài đọc II (I Thes 4:13-18)


"Nhờ Ðức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem những người đã chết đến làm một với Người".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Ðức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những người đã chết nhờ Ðức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một với Người.

{Bởi vậy, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói cùng anh em điều này: chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại khi Chúa đến, thì chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ. Vì khi nghe lệnh và tiếng Tổng lãnh Thiên thần, và tiếng loa Thiên Chúa, thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Ðức Kitô sẽ sống lại trước hết, rồi đến chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sống sót, chúng ta sẽ được nhắc lên cùng với họ trên các tầng mây, đi đón Ðức Kitô trên không trung, và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau.}

Ðó là lời Chúa.

Alleluia Mt 24:42a, 44


R. Alleluia, alleluia.
Stay awake and be ready!
For you do not know on what day your Lord will come.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia, alleluia! 
-Vậy anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, 
vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. 
- Alleluia.

Gospel (Mt 25:1-13)


A reading from the holy Gospel according to Matthew

Jesus told his disciples this parable:
"The kingdom of heaven will be like ten virgins
who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 
Five of them were foolish and five were wise. 
The foolish ones, when taking their lamps,
brought no oil with them,
but the wise brought flasks of oil with their lamps. 
Since the bridegroom was long delayed,
they all became drowsy and fell asleep.
At midnight, there was a cry,
'Behold, the bridegroom! Come out to meet him!'
Then all those virgins got up and trimmed their lamps. 
The foolish ones said to the wise,
'Give us some of your oil,
for our lamps are going out.'
But the wise ones replied,
'No, for there may not be enough for us and you.
Go instead to the merchants and buy some for yourselves.'
While they went off to buy it,
the bridegroom came
and those who were ready went into the wedding feast with him. 
Then the door was locked.
Afterwards the other virgins came and said,
'Lord, Lord, open the door for us!'
But he said in reply,
'Amen, I say to you, I do not know you.'
Therefore, stay awake,
for you know neither the day nor the hour."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm (Mt 25:1-13)


"Kia chàng rể đến, hãy ra đón người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: "Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả". Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: "E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn". Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: "Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Nhưng Người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi".

"Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào".

Ðó là lời Chúa.

https://tonggiaophanhanoi.org/phung-vu/loi-chua-moi-ngay/12749-chua-nhat-xxxii-thuong-nien-nam-a.html