Tìm Kiếm

13 tháng 10, 2017

Hymns for XXVIII Sunday in Ordinary Time – Year A (Oct 15, 2017)


a) Entrance: I Sing The Mighty Power of God (ES#170)b) Responsorial Psalm: EM Page 203


  • Responsorial Psalm (Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6)

R/ I shall live in the house of the Lord all the days of my life.
R/ Tôi sẽ ở trong nhà Chúa những năm tháng dài triền miên.

The LORD is my shepherd; I shall not want. In verdant pastures he gives me repose; beside restful waters he leads me; he re-fre-shes - mysoul. R/
Chúa là mục tử chăn đắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. R/

He guides me in right paths for his name's sake. Even though I walk in the dark valley I fear no evil; for you are at my side with your rod and your staff that give -me - cou-rage. R/
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dẫu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. R/

You spread the table before me in the sight of my foes; you anoint my head with oil;- my - cup - overflows. R/
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu tôi, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. R/

Only goodness and kindness follow me all the days of my life; and I shall dwell in the house of the LORD for - years - to - come. R/
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên. R/

c) Offertory: Our Blessing Cup (ES #153)d) Communion:  Taste And See (ES #168)e)  Recessional: Hail, Holy Queen (ES #354)