Tìm Kiếm

5 tháng 10, 2017

Hymns for XXVII Sunday in Ordinary Time – Year A (Oct 8, 2017)


a) Entrance: We Gather Together (ES #147)b) Responsorial Psalm: EM Pages 200-201

  • Responsorial Psalm (Ps 80:9, 12, 13-14, 15-16, 19-20)

R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.
R. Vườn nho của Chúa là nhà Israel

A vine from Egypt you transplanted;
you drove away the nations and planted it.
It put forth its foliage to the Sea,
its shoots as far as - theRi - ver. R.
Từ Ai-cập Chúa đã mang về một gốc nho. 
Chúa đã đuổi chư dân đi để ương trồng nó. 
Nó vươn ngành ra cho tới nơi biển cả, 
vươn chồi non cho tới chỗ đại giang. R.

Why have you broken down its walls,
so that every passer-by plucks its fruit,
The boar from the forest lays it waste,
and the beasts of the - field  - feed - upon it? R.
Tại sao Ngài phá vỡ hàng rào, 
để bao khách qua đường đều lảy hái nó, 
để lợn rừng xông ra tàn phá, 
và muông thú ngoài đồng dùng nó làm cỏ nuôi thân? R. 

Once again, O LORD of hosts,
look down from heaven, and see;
take care of this vine,
and protect what your right hand has planted
the son of man whom you your-self - made - strong. R.
Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại; 
từ trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. 
Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, 
bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình. R.

Then we will no more withdraw from you;
give us new life, and we will call upon your name.
O LORD, God of hosts, restore us;
if your face shine upon us, then we - shallbe - saved. R.
Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa. 
Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài. 
Lạy Chúa thiên binh, xin cho chúng con được phục hồi, 
xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. R.

c) Offertory: The God Of All Grace (ES #291)d) Communion: Where Love is Found (ES #336)e)  Recessional: Salve, Regina (ES #347)