Tìm Kiếm

17 tháng 10, 2017

Hymns for XXIX Sunday in Ordinary Time – Year A (Oct 22, 2017)


a) Entrance: Let Us Go To The Altar (ES #140)b) Responsorial Psalm: EM Page 205

  • Responsorial Psalm (Ps 96:1, 3, 4-5, 7-8, 9-10)

R/ Give the Lord glory and honor.
R/ Hãy dâng lên Chúa quyền lực và vinh quang.

Sing to the LORD a new song; sing to the LORD, all you lands. Tell his glory among the nations; among all peoples, his won-drous - deeds. R/
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người. R/

For great is the LORD and highly to be praised; awesome is he, beyond all gods. For all the gods of the nations are things of nought, but the LORD made the - hea-vens. R/
Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần, vì chư thần các nước thảy đề hư ảo. Còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao. R/

Give to the LORD, you families of nations, give to the LORD glory and praise; give to the LORD the glory due his name! Bring gifts, and en-ter - his courts. R/
Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa. R/

Worship the LORD, in holy attire; tremble before him, all the earth; say among the nations: The LORD is king, he governs the peoples with e-qui-ty. R/
Thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan. Hãy nói với chư dân: Chúa là vua hiển trị, Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. R/

c) Offertory: Our Blessing Cup (ES #153)d) Communion: O God, You Search Me (ES #230)e)  Recessional: Hail, Holy Queen (ES #354)