Tìm Kiếm

10 tháng 9, 2014

The Hug of the Century

A woman found a badly injured lion in the forest. She took it with her and nursed it back to health. When it was better, she made arrangements with a zoo to take the lion and give it a new and happy home. This video was taken when she returned to the zoo some time later to see how her lion was doing. Watch the lion's amazing reaction when he sees her!
Một người phụ nữ tìm thấy một con sư tử bị thương rất nặng trong rừng. Bà mang sư tử về nhà chăm sóc. Đến khi sư tử bình phục, bà đã mang sư tử giao cho một sở thú để nó có một đời sống mới và vui vẻ. Video này được quay khi bà trở lại sở thú sau 5 năm để thăm lại con sư tử năm xưa. Hãy nhìn sự phản ứng hết sức kinh ngạc khi con sư tử gặp lại ân nhân của mình. 

(st)