Tìm Kiếm

10 tháng 9, 2014

Song of the Week: The Exaltation of the Holy Cross (Sep 14, 2014)

a) Entrance: Worthy is the Lamb (EM #88)

b) Responsorial Psalm: EM Pages 200-201

c) Offertory: Were You There (EM #82)

Nghe thêm phiên bản ca đoàn Thánh Linh hát, vui lòng bấm vào đây.

d) Communion: Only a Shadow (EM #196)


e)  Recessional: Jesus Christ, You are My Life (EM #126)