Tìm Kiếm

7 tháng 1, 2014

The Baptism of the Lord – Time A (January 12, 2014)


First Reading (Is 42:1-4, 6-7)
A reading from the Book of the Prophet Isaiah
Thus says the LORD: Here is my servant whom I uphold, my chosen one with whom I am pleased, upon whom I have put my spirit; he shall bring forth justice to the nations, not crying out, not shouting, not making his voice heard in the street. A bruised reed he shall not break, and a smoldering wick he shall not quench, until he establishes justice on the earth; the coastlands will wait for his teaching. I, the LORD, have called you for the victory of justice, I have grasped you by the hand; I formed you, and set you as a covenant of the people, a light for the nations, to open the eyes of the blind, to bring out prisoners from confinement, and from the dungeon, those who live in darkness.

Bài đọc I (Is 42:1-4, 6-7)
Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. Người phán thế này: "Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm."

Responsorial Psalm (Ps 29:1-2, 3-4, 3, 9-10)
R/ The Lord will bless his people with peace.
R/ Chúa sẽ ban phúc bình an cho dân Ngài.

Give to the LORD, you sons of God, give to the LORD glory and praise, Give to the LORD the glory due his name; adore the LORD in holy attire. R/
Hãy dâng Chúa hỡi chư thần thánh, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người, và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện.

The voice of the LORD is over the waters, the LORD, over vast waters. The voice of the LORD is mighty;
the voice of the LORD is majestic. R/
Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước, Thiên Chúa ngự trên nước lũ mênh mông. Tiếng Chúa thật hùng mạnh! Tiếng Chúa thật uy nghiêm!

The God of glory thunders, and in his temple all say, “Glory!” The LORD is enthroned above the flood;
the LORD is enthroned as king forever. R/
Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, và  trong Thánh điện Người, tất cả cùng hô: “Vinh danh Chúa!”. Chúa ngự trị trên cơn hồng thủy, Chúa là vua ngự trị muôn đời.

Second Reading (Acts 10:34-38)
A reading from the Acts of the Apostles
Peter proceeded to speak to those gathered in the house of Cornelius, saying: “In truth, I see that God shows no partiality. Rather, in every nation whoever fears him and acts uprightly is acceptable to him. You know the word that he sent to the Israelites as he proclaimed peace through Jesus Christ, who is Lord of all, what has happened all over Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached,
how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all those oppressed by the devil, for God was with him.”

Bài đọc II (Cv 10:34-38)
Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: "Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận. "Người đã gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người. Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. Quý vị biết rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.

Gospel (Mt 3:13-17)
Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. John tried to prevent him, saying, “I need to be baptized by you, and yet you are coming to me?” Jesus said to him in reply, “Allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness.” Then he allowed him. After Jesus was baptized, he came up from the water and behold, the heavens were opened for him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming upon him. And a voice came from the heavens, saying, “This is my beloved Son, with whom I am well pleased.”

Phúc âm (Mt 3:13-17)
Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người. Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."