Tìm Kiếm

7 tháng 9, 2023

Hymns for the Twenty-third Sunday in Ordinary Time, Year A (September 10, 2023)

  -Entrance Hymn: ES # 213  "GLORY AND PRAISE TO OUR GOD"


Responsorial Psalm (Ps 95:1-2, 6-7, 8-9) - EM pages 219 - 220
Dm ABA/GFED


R. (8) If today you hear his voice, harden not your hearts.
Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng” (x. c. 8).

Come, let us sing joyfully to the LORD;
let us acclaim the rock of our salvation.
Let us come into his presence with thanksgiving;
let us joyfully sing psalms to him.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người!

Come, let us bow down in worship;
let us kneel before the LORD who made us.
For he is our God,
and we are the people he shepherds, the flock he guides.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Hãy tiến liên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.

Oh, that today you would hear his voice:
"Harden not your hearts as at Meribah,
as in the day of Massah in the desert,
where your fathers tempted me;
they tested me though they had seen my works."
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Ðừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta.

-Response to Prayer of the Faithful: 

Hear Us, O Lord! 

-Offertory Hymn: ES # 240 "CHRISTIFY"


-Communion Hymn: ES # 305 "PRAYER OF ST. FRANCIS"


-Recessional Hymn: ES # 504 (322) "COMPANIONS ON THE JOURNEY"The Holy Spirit Choir