Tìm Kiếm

21 tháng 9, 2023

Hymns for the Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time, Year A (September 24, 2023)

  -Entrance Hymn: ES # 189 (1+2)  "I SING THE MIGHTY POWER OF GOD"


Responsorial Psalm (Ps 145:2-3, 8-9, 17-18) - EM page 223
FM ACA / GAGF


R. (18a) The Lord is near to all who call upon him.
Ðáp: Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người

Every day will I bless you,
and I will praise your name forever and ever.
Great is the LORD and highly to be praised;
his greatness is unsearchable.
R. The Lord is near to all who call upon him.
Xướng: Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được.

The LORD is gracious and merciful,
slow to anger and of great kindness.
The LORD is good to all
and compassionate toward all his works.
R. The Lord is near to all who call upon him.
Xướng: Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi người, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.

The LORD is just in all his ways
and holy in all his works.
The LORD is near to all who call upon him,
to all who call upon him in truth.
R. The Lord is near to all who call upon him.
Xướng: Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người, mọi kẻ kêu cầu Người cách thành tâm.

-Response to Prayer of the Faithful: 

Hear Us, O Lord! 

-Offertory Hymn: ES # 240 "CHRISTIFY"


-Communion Hymn: ES # 182 "ANG KATAWAN NI KRISTO"


-Recessional Hymn: ES # 386 "SALVE, REGINA"The Holy Spirit Choir