Tìm Kiếm

30 tháng 9, 2023

Chúc Mừng Ngày Kỷ Niệm Hôn Phối của Ca Viên trong Tháng 10


teresafamily.org

13/10/2017 Anh An-tôn Trần Xuân Thành – Chị Ma-ri-a Huỳnh Thị Mỹ Phượng
13/10/2018 Anh Giu-se Đào Anh Tuấn- Chị Tê-rê-sa Hoàng Phương Thảo
27/10/2018 Anh Lê Kim Công – Chị Tê-rê-sa Lâm Thái Hằng
24/10/2010 Anh Giu-se Phạm Lập Phương – Chị Ma-ri-a Nguyễn Ngọc Thu


The Holy Spirit Choir