Tìm Kiếm

15 tháng 9, 2023

Hymns for the Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year A (September 17, 2023)

 -Entrance Hymn: ES # 159  "NOW AS WE GATHER"


Responsorial Psalm (Ps 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12) - EM page 221
Am ABA/AGAGE


R. (8) The Lord is kind and merciful, slow to anger, and rich in compassion.
Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân.

Bless the LORD, O my soul;
and all my being, bless his holy name.
Bless the LORD, O my soul,
and forget not all his benefits.
R. The Lord is kind and merciful, slow to anger, and rich in compassion.
Xướng: Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

He pardons all your iniquities,
heals all your ills.
He redeems your life from destruction,
crowns you with kindness and compassion.
R. The Lord is kind and merciful, slow to anger, and rich in compassion.
Xướng: Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng.

He will not always chide,
nor does he keep his wrath forever.
Not according to our sins does he deal with us,
nor does he requite us according to our crimes.
R. The Lord is kind and merciful, slow to anger, and rich in compassion.
Xướng: Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.

For as the heavens are high above the earth,
so surpassing is his kindness toward those who fear him.
As far as the east is from the west,
so far has he put our transgressions from us.
R. The Lord is kind and merciful, slow to anger, and rich in compassion.
Xướng: Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi.

-Response to Prayer of the Faithful: 

Hear Us, O Lord! 

-Offertory Hymn: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion Hymn: ES # 305 "PRAYER OF ST. FRANCIS"


-Recessional Hymn: ES # 285 "LOVE GOES ON"The Holy Spirit Choir