Tìm Kiếm

3 tháng 6, 2022

Hymns for Pentecost Sunday (June 5, 2022)

 a) Entrance: ES #146 "CREATOR SPIRIT, BY WHOSE AID"


b) Responsorial Psalm (Ps: 104:1, 24, 29-30, 31, 34) - EM page 184

R. (cf. 30) Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Bless the LORD, O my soul!
    O LORD, my God, you are great indeed!
How manifold are your works, O LORD!
    the earth is full of your creatures. R.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại!
Lạy Chúa, thật nhiều thay công cuộc của Ngài!
Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Ðáp.

If you take away their breath, they perish
    and return to their dust.
When you send forth your spirit, they are created,
    and you renew the face of the earth. R
Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay
và chúng trở về chỗ tro bụi của mình.
Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành,
và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

May the glory of the LORD endure forever;
    may the LORD be glad in his works!
Pleasing to him be my theme;
    I will be glad in the LORD. R.
Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời,
nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa.
Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui;
phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Ðáp.

Sequence
Veni, Sancte Spiritus


Come, Holy Spirit, come!
And from your celestial home
    Shed a ray of light divine!
Come, Father of the poor!
Come, source of all our store!
    Come, within our bosoms shine.
You, of comforters the best;
You, the soul’s most welcome guest;
    Sweet refreshment here below;
In our labor, rest most sweet;
Grateful coolness in the heat;
    Solace in the midst of woe.
O most blessed Light divine,
Shine within these hearts of yours,
    And our inmost being fill!
Where you are not, we have naught,
Nothing good in deed or thought,
    Nothing free from taint of ill.
Heal our wounds, our strength renew;
On our dryness pour your dew;
    Wash the stains of guilt away:
Bend the stubborn heart and will;
Melt the frozen, warm the chill;
    Guide the steps that go astray.
On the faithful, who adore
And confess you, evermore
    In your sevenfold gift descend;
Give them virtue’s sure reward;
Give them your salvation, Lord;
    Give them joys that never end. Amen.
    Alleluia.

Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,

và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;

Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,

là khách trọ hiền lương của tâm hồn,

là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,

trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,

và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,

chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,

là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,

được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.

(Amen. Alleluia.)

c) Prayer Of The Faithful Response:

ES # 245 "ONE SPIRIT, ONE CHURCH" (verse only)


d) Offertory: ES #170 : “SPIRIT AND GRACE”


e) Communion: ES #178 “TASTE AND SEE”


f) Recessional: ES #305: “PRAYER OF ST. FRANCIS”
The Holy Spirit Choir