Tìm Kiếm

23 tháng 4, 2022

Hymns for the Second Sunday of Easter - Year C (April 24, 2022)

SUNDAY OF DIVINE MERCY

                a) Entrance: ES #126: “christ, the lord, is risen today”


B) RESPONSORIAL PSALM: (Ps 118:2-4, 13-15, 22-24) - Page 163

R. Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.
R. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Let the house of Israel say, "His mercy endures forever." Let the house of Aaron say, "His mercy endures forever." Let those who fear the LORD say, "His mercy endures forever." R.
   Ít-ra-en hãy nói lên rằng : muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng : muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng : muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. R.

I was hard pressed and was falling, but the LORD helped me. My strength and my courage is the LORD, and he has been my savior. The joyful shout of victory in the tents of the just: R.
   Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này.Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chính nhân. R.

The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. This is the day the LORD has made; let us be glad and rejoice in it. R.
   Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, nên chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.R.

C) PRAYER OF THE FAITHFUL RESPONSE:

"This day was made by the Lord/Let us rejoice/let us be glad/
This day was made by the Lord/ Let us rejoice in salvation."  

D) OFFERTORY: ES #173(verses 3 & 4) : “OUR BLESSING CUP”


E) COMMUNION: ES #123 “WORTHY IS THE LAMB”


F) RECESSIONAL: ES #124: “REGINA CAELI”The Holy Spirit Choir