Tìm Kiếm

4 tháng 4, 2022

Palm Sunday of the Lord’s Passion - Year C (April 10, 2022)


GOSPEL: (Lk 19:28-40)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

Jesus proceeded on his journey up to Jerusalem. As he drew near to Bethphage and Bethany at the place called the Mount of Olives, he sent two of his disciples. He said, "Go into the village opposite you, and as you enter it you will find a colt tethered on which no one has ever sat. Untie it and bring it here. And if anyone should ask you, 'Why are you untying it?' you will answer, 'The Master has need of it.'" So those who had been sent went off and found everything just as he had told them. And as they were untying the colt, its owners said to them, "Why are you untying this colt?" They answered, "The Master has need of it." So they brought it to Jesus, threw their cloaks over the colt, and helped Jesus to mount. As he rode along, the people were spreading their cloaks on the road; and now as he was approaching the slope of the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to praise God aloud with joy for all the mighty deeds they had seen. They proclaimed: "Blessed is the king who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." Some of the Pharisees in the crowd said to him, "Teacher, rebuke your disciples." He said in reply, "I tell you, if they keep silent, the stones will cry out!"

The Gospel of the Lord.

PHÚC ÂM: (Lc 19,28-4)

“Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ; các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con “Tại sao các ông mở dây?”, thì hãy nói thế này: “Vì Chúa cần dùng đến nó”. Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo. Hai ông đang mở dây lừa con, thì chủ nó hỏi r?ng: “Sao các ông mở dây lừa con?” Hai ông đáp: “Vì Chúa cần đến nó”. Hai ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. Dọc đàng, người ta trải áo trên lối đi. Khi Người đến gần triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: “Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời”. Một vài người biệt phái trong đám đông nói cùng Người rằng: “Thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ Ngài đi”. Chúa Giêsu nói: “Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên”.

Ðó là lời Chúa.

FIRST READING: (Is 50:4-7)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

The Lord GOD has given me a well-trained tongue, that I might know how to speak to the weary a word that will rouse them. Morning after morning he opens my ear that I may hear; and I have not rebelled, have not turned back. I gave my back to those who beat me, my cheeks to those who plucked my beard; my face I did not shield from buffets and spitting.
The Lord GOD is my help, therefore I am not disgraced; I have set my face like flint, knowing that I shall not be put to shame.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC I: (Is 50:4-7)

“Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn”.

(Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.

Ðó là lời Chúa.

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24)

R. My God, my God, why have you abandoned me?
R. Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?


All who see me scoff at me; they mock me with parted lips, they wag their heads: "He relied on the LORD; let him deliver him, let him rescue him, if he loves him." R.
   Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương". R.

Indeed, many dogs surround me, a pack of evildoers closes in upon me; They have pierced my hands and my feet; I can count all my bones. R.
   Ðứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con. R.

They divide my garments among them, and for my vesture they cast lots. But you, O LORD, be not far from me; O my help, hasten to aid me. R.
   Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Ðấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ. R.

I will proclaim your name to my brethren; in the midst of the assembly I will praise you: "You who fear the LORD, praise him; all you descendants of Jacob, give glory to him; revere him, all you descendants of Israel!" R.
   Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!" R.


SECOND READING: (Phil 2:6-11)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Philippians

Christ Jesus, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness; and found human in appearance, he humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC II: Pl 2,6-11

“Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

Verse Before the Gospel (Phil 2:8-9)

Christ became obedient to the point of death,
even death on a cross.
because of this, God greatly exalted him
and bestowed on him the name which is above every name.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: (Pl 2, 8-9)

Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

THE PASSION OF THE LORD: (Lk 22:14—23:56)

N.-Narrator
V.-Voice
C.-Crowd
J.-Christ

N. The Passion of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke
     When the hour came,
     Jesus took his place at table with the apostles.
    He said to them,
J. “I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer,
     for, I tell you, I shall not eat it again
     until there is fulfillment in the kingdom of God.”
N. Then he took a cup, gave thanks, and said,
J.  “Take this and share it among yourselves;
       for I tell you that from this time on
      I shall not drink of the fruit of the vine
      until the kingdom of God comes.”
N. Then he took the bread, said the blessing,
     broke it, and gave it to them, saying,
J. “This is my body, which will be given for you;
      do this in memory of me.”
N. And likewise the cup after they had eaten, saying,
J. “This cup is the new covenant in my blood,
      which will be shed for you.
   “And yet behold, the hand of the one who is to betray me
    is with me on the table;
    for the Son of Man indeed goes as it has been determined;
    but woe to that man by whom he is betrayed.”
N. And they began to debate among themselves
    who among them would do such a deed.
    Then an argument broke out among them
    about which of them should be regarded as the greatest.
   He said to them,
J.“The kings of the Gentiles lord it over them
    and those in authority over them are addressed as ‘Benefactors’;
   but among you it shall not be so.
   Rather, let the greatest among you be as the youngest,
   and the leader as the servant.
   For who is greater:
   the one seated at table or the one who serves?
   Is it not the one seated at table?
   I am among you as the one who serves.
   It is you who have stood by me in my trials;
   and I confer a kingdom on you,
   just as my Father has conferred one on me,
  that you may eat and drink at my table in my kingdom;
  and you will sit on thrones
  judging the twelve tribes of Israel.
“Simon, Simon, behold Satan has demanded
  to sift all of you like wheat,
  but I have prayed that your own faith may not fail;
  and once you have turned back,
  you must strengthen your brothers.”
N. He said to him,
V.“Lord, I am prepared to go to prison and to die with you.”
N.But he replied,
J.“I tell you, Peter, before the cock crows this day,
    you will deny three times that you know me.”
N.He said to them,
J.“When I sent you forth without a money bag or a sack or sandals,
were you in need of anything?”
C.“No, nothing, “ 
N.they replied. He said to them,
J.“But now one who has a money bag should take it,
    and likewise a sack,
    and one who does not have a sword
    should sell his cloak and buy one.
    For I tell you that this Scripture must be fulfilled in me,
    namely, He was counted among the wicked;
   and indeed what is written about me is coming to fulfillment.”
N.Then they said,
C.“Lord, look, there are two swords here.”
N.But he replied, 
J.“It is enough!”
N.Then going out, he went, as was his custom, to the Mount of Olives,
and the disciples followed him.
When he arrived at the place he said to them,
J.“Pray that you may not undergo the test.”
N.After withdrawing about a stone’s throw from them and kneeling,
he prayed, saying, 
J.“Father, if you are willing,
    take this cup away from me;
    still, not my will but yours be done.”
N.And to strengthen him an angel from heaven appeared to him.
    He was in such agony and he prayed so fervently
    that his sweat became like drops of blood
    falling on the ground.
    When he rose from prayer and returned to his disciples,
    he found them sleeping from grief.
    He said to them, 
J.“Why are you sleeping?
    Get up and pray that you may not undergo the test.”
N.While he was still speaking, a crowd approached
    and in front was one of the Twelve, a man named Judas.
    He went up to Jesus to kiss him.
    Jesus said to him,
J.“Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss?”
N.His disciples realized what was about to happen, and they asked,
C.“Lord, shall we strike with a sword?”
N.And one of them struck the high priest’s servant
   and cut off his right ear.
   But Jesus said in reply,
J.“Stop, no more of this!”
N.Then he touched the servant’s ear and healed him.
   And Jesus said to the chief priests and temple guards
   and elders who had come for him,
J.“Have you come out as against a robber, with swords and clubs?
    Day after day I was with you in the temple area,
    and you did not seize me;
    but this is your hour, the time for the power of darkness.”
N.After arresting him they led him away
   and took him into the house of the high priest;
   Peter was following at a distance.
   They lit a fire in the middle of the courtyard and sat around it,
   and Peter sat down with them.
   When a maid saw him seated in the light,
   she looked intently at him and said,
C.“This man too was with him.”
N.But he denied it saying,
V.“Woman, I do not know him.”
N.A short while later someone else saw him and said,
C.“You too are one of them”;
N.but Peter answered, 
V.“My friend, I am not.”
N.About an hour later, still another insisted,
C.“Assuredly, this man too was with him,
for he also is a Galilean.”
N.But Peter said,
V.“My friend, I do not know what you are talking about.”
N.Just as he was saying this, the cock crowed,
   and the Lord turned and looked at Peter;
   and Peter remembered the word of the Lord,
   how he had said to him,
   “Before the cock crows today, you will deny me three times.”
   He went out and began to weep bitterly.
   The men who held Jesus in custody were ridiculing and beating him.
   They blindfolded him and questioned him, saying,
C.“Prophesy!  Who is it that struck you?”
N.And they reviled him in saying many other things against him.
   When day came the council of elders of the people met,
   both chief priests and scribes,
  and they brought him before their Sanhedrin.
  They said, 
C.“If you are the Christ, tell us, “
N.but he replied to them, 
J.“If I tell you, you will not believe,
   and if I question, you will not respond.
   But from this time on the Son of Man will be seated
   at the right hand of the power of God.”
N.They all asked, 
C.“Are you then the Son of God?”
N.He replied to them, 
J.“You say that I am.”
N.Then they said, 
C.“What further need have we for testimony?
      We have heard it from his own mouth.”

N.Then the whole assembly of them arose and brought him before Pilate.
    They brought charges against him, saying,
C.“We found this man misleading our people;
      he opposes the payment of taxes to Caesar
      and maintains that he is the Christ, a king.”
N.Pilate asked him, 
V.“Are you the king of the Jews?”
N.He said to him in reply, 
J.“You say so.”
N.Pilate then addressed the chief priests and the crowds,
V.“I find this man not guilty.”
N.But they were adamant and said,
C.“He is inciting the people with his teaching throughout all Judea,
     from Galilee where he began even to here.”

N.On hearing this Pilate asked if the man was a Galilean;
    and upon learning that he was under Herod’s jurisdiction,
    he sent him to Herod who was in Jerusalem at that time.
   Herod was very glad to see Jesus;
   he had been wanting to see him for a long time,
   for he had heard about him
   and had been hoping to see him perform some sign.
   He questioned him at length,
   but he gave him no answer.
   The chief priests and scribes, meanwhile,
   stood by accusing him harshly.
   Herod and his soldiers treated him contemptuously and mocked him,
   and after clothing him in resplendent garb,
   he sent him back to Pilate.
   Herod and Pilate became friends that very day,
   even though they had been enemies formerly.
   Pilate then summoned the chief priests, the rulers, and the people
   and said to them, 
V.“You brought this man to me
   and accused him of inciting the people to revolt.
   I have conducted my investigation in your presence
   and have not found this man guilty
   of the charges you have brought against him,
   nor did Herod, for he sent him back to us.
   So no capital crime has been committed by him.
   Therefore I shall have him flogged and then release him.”

N.But all together they shouted out,
C.“Away with this man!
    Release Barabbas to us.”
N.— Now Barabbas had been imprisoned for a rebellion
   that had taken place in the city and for murder. —
  Again Pilate addressed them, still wishing to release Jesus,
  but they continued their shouting,
C.“Crucify him!  Crucify him!”
N.Pilate addressed them a third time,
V. “What evil has this man done?
     I found him guilty of no capital crime.
     Therefore I shall have him flogged and then release him.”
N.With loud shouts, however,
    they persisted in calling for his crucifixion,
    and their voices prevailed.
    The verdict of Pilate was that their demand should be granted.
    So he released the man who had been imprisoned
    for rebellion and murder, for whom they asked,
    and he handed Jesus over to them to deal with as they wished.

    As they led him away
   they took hold of a certain Simon, a Cyrenian,
   who was coming in from the country;
   and after laying the cross on him,
   they made him carry it behind Jesus.
   A large crowd of people followed Jesus,
   including many women who mourned and lamented him.
  Jesus turned to them and said,
J.“Daughters of Jerusalem, do not weep for me;
    weep instead for yourselves and for your children
    for indeed, the days are coming when people will say,
   ‘Blessed are the barren,
    the wombs that never bore
    and the breasts that never nursed.’
    At that time people will say to the mountains,
   ‘Fall upon us!’
    and to the hills, ‘Cover us!’
    for if these things are done when the wood is green
    what will happen when it is dry?”
N.Now two others, both criminals,
    were led away with him to be executed.

    When they came to the place called the Skull,
    they crucified him and the criminals there,
    one on his right, the other on his left.
    Then Jesus said,
J.“Father, forgive them, they know not what they do.”
N.They divided his garments by casting lots.
    The people stood by and watched;
    the rulers, meanwhile, sneered at him and said,
C.“He saved others, let him save himself
     if he is the chosen one, the Christ of God.”
N.Even the soldiers jeered at him.
    As they approached to offer him wine they called out,
C.“If you are King of the Jews, save yourself.”
N.Above him there was an inscription that read,
   “This is the King of the Jews.”

    Now one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying,
V.“Are you not the Christ?
     Save yourself and us.”
N.The other, however, rebuking him, said in reply,
V.“Have you no fear of God,
     for you are subject to the same condemnation?
     And indeed, we have been condemned justly,
    for the sentence we received corresponds to our crimes,
    but this man has done nothing criminal.”
N.Then he said,
V.“Jesus, remember me when you come into your kingdom.”
N.He replied to him,
J.“Amen, I say to you,
    today you will be with me in Paradise.”

N.It was now about noon and darkness came over the whole land
    until three in the afternoon
    because of an eclipse of the sun.
    Then the veil of the temple was torn down the middle.
    Jesus cried out in a loud voice,
J.“Father, into your hands I commend my spirit”;
N.and when he had said this he breathed his last.

Here all kneel and pause for a short time.

N.The centurion who witnessed what had happened glorified God and said,
V.“This man was innocent beyond doubt.”
N.When all the people who had gathered for this spectacle saw what had happened,
    they returned home beating their breasts;
    but all his acquaintances stood at a distance,
    including the women who had followed him from Galilee
    and saw these events.
    Now there was a virtuous and righteous man named Joseph who,
    though he was a member of the council,
    had not consented to their plan of action.
    He came from the Jewish town of Arimathea
    and was awaiting the kingdom of God.
   He went to Pilate and asked for the body of Jesus.
   After he had taken the body down,
   he wrapped it in a linen cloth
   and laid him in a rock-hewn tomb
   in which no one had yet been buried.
   It was the day of preparation,
   and the sabbath was about to begin.
  The women who had come from Galilee with him followed behind,
  and when they had seen the tomb
  and the way in which his body was laid in it,
  they returned and prepared spices and perfumed oils.
  Then they rested on the sabbath according to the commandment.

The Gospel of the Lord.

PHÚC ÂM: Bài Thương Khó: Lc 22,14-23.56

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.

C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn. J: Chúa Giêsu


C. Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Luca.

Ðến giờ, Chúa Giêsu vào bàn ăn với mười hai tông đồ và bảo các ông:

J. “Thầy đã tha thiết ước ao ăn Lễ Vượt Qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa, cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa”.

C. Rồi Người cầm chén, tạ ơn và phán:

J. “Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau: Thầy bảo cho các con biết: Thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến!”

C. Ðoạn Người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán:

J. “Này là Mình Ta hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”.

C. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén mà phán:

J. “Chén này là Tân ước trong Máu Ta sẽ đổ ra vì các con. Vả lại này tay kẻ nộp Ta đang ở gần Ta, ngay trên bàn này. Ðành rằng Con Người sẽ ra đi như đã được ấn định, nhưng vô phúc cho kẻ nộp Người!”

C. Bấy giờ các ông bắt đầu hỏi nhau xem ai trong nhóm họ là kẻ làm điều đó. Giữa các ông cũng xảy ra một cuộc tranh giành xem ai trong họ được coi là cao trọng hơn hết. Nhưng Người bảo:

J. “Vua chúa các dân ngoại thì thống trị dân, và những kẻ có quyền hành trên dân thì bắt dân gọi mình là ân nhân. Phần các con, thì không như thế, vì ai cao trọng hơn các con thì hãy trở thành như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu, hãy trở thành như người hầu bàn. Vì người ngồi ăn và kẻ hầu hạ, ai trọng hơn, nào chẳng phải là người ngồi ăn ư? Thế mà Thầy, Thầy ở giữa các con như người hầu hạ. Còn các con, các con đã kiên trì với Thầy trong các cơn gian nan của Thầy, và Thầy xếp đặt nước trời cho các con như Cha Thầy đã xếp đặt cho Thầy, để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong nước Thầy, và được ngồi trên toà xét xử mười hai chi tộc Israel!”

C. Rồi Chúa nói:

J. “Simon, Simon, này ma quỷ đã đòi sàng các con như sàng gạo, nhưng Ta đã cầu nguyện để con khỏi mất đức tin. Và phần con, khi đã trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin”.

C. Ông thưa Người:

S. “Lạy Thầy, con sẵn sàng theo Thầy, dù vào tù hay đi chịu chết”.

C. Nhưng Người đáp:

J. “Phêrô, Thầy bảo cho con biết: hôm nay khi gà chưa gáy, con đã chối rằng không biết Thầy”.

C. Và Người bảo các ông:

J. “Khi Thầy sai các con đi không mang theo túi tiền, không bị, không giày dép, nào các con có thiếu thốn sự gì không?”

C. Các ông thưa:

S. “Không thiếu gì cả”.

C. Vậy Người nói:

J. “Nhưng bây giờ ai có túi tiền, hãy cầm lấy, ai có bị, cũng hãy làm như vậy, và ai không có gươm, thì hãy bán áo choàng mình mà mua lấy gươm. Vì Thầy bảo các con hay: còn điều này chép về Thầy cũng cần phải được ứng nghiệm: “Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác”. Vì mọi điều đã chép về Thầy phải được hoàn tất”.

C. Các ông thưa Người:

S. “Thưa Thầy, này có hai thanh gươm đây”.

C. Và Người bảo:

J. “Ðủ rồi”.

C. Ðoạn Người ra đi lên núi cây ôliu như thường lệ. Các môn đệ cũng đi theo Người. Ðến nơi, Người bảo các ông:

J. “Các con hãy cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ”.

C. Rồi Người đi xa các ông một quãng bằng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng:

J. “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này xa con. Nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý Cha”.

C. Bấy giờ có thiên thần từ trời hiện ra an ủi Người. Và lâm cơn hấp hối, Người cầu nguyện thiết tha hơn, và mồ hôi Người chảy ra như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Người đứng dậy, trở lại chỗ các môn đệ, và thấy các ông còn đang ngủ vì buồn sầu. Người liền bảo:

J. “Các con ngủ ư? Hãy dậy và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ”.

C. Người còn đang nói, thì này đây một lũ đông, và một người trong nhóm Mười Hai là Giuđa dẫn đầu. Hắn lại gần Chúa Giêsu để hôn Người. Chúa Giêsu bảo hắn:

J. “Giuđa, ngươi lấy cái hôn để nộp Con Người ư?”

C. Thấy các sự sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh Người liền hỏi:

S. “Thưa Thầy, chúng con có nên dùng gươm mà chém không?”

C. Và một người trong các ông chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt tai phải. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo:

J. “Thôi, đủ rồi”.

C. Và Người sờ vào tai người đầy tớ ấy mà chữa cho y lành lại. Rồi Chúa Giêsu bảo các kẻ đến bắt Người gồm các thượng tế, trưởng vệ binh đền thờ và kỳ lão rằng:

J. “Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày Ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt Ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm”.

C. Chúng liền bắt Người và điệu tới nhà thầy thượng tế. Còn Phêrô đi theo xa xa.

Họ đốt lửa ngay giữa sân và ngồi vòng quanh, Phêrô cũng ngồi lẫn với họ. Một đứa đầy tớ gái thấy ông ngồi gần lửa, thì nhìn kỹ ông và bảo:

S. “Cả ông này cũng theo hắn”.

C. Nhưng ông chối và nói:

S. “Này chị, tôi đâu quen biết người ấy”.

C. Một lát sau, có người khác nhìn ông và nói:

S. “Chính ông cũng là người trong bọn đó”.

C. Nhưng Phêrô đáp:

S. “Này anh, đâu có phải tôi”.

C. Chừng một giờ sau, một người khác lại quả quyết rằng:

S. “Ðúng ông này cũng theo người ấy: vì ông ta cũng là người xứ Galilêa”.

C. Phêrô đáp:

S. “Này anh, tôi không biết anh muốn nói gì?”

C. Khi ông còn đang nói, thì lập tức gà liền gáy. Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Bấy giờ Phêrô mới sực nhớ lời Chúa đã bảo ông trước: Khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần. Phêrô liền ra ngoài và khóc lóc thảm thiết.

Những kẻ canh giữ người, nhạo cười và đánh đập Người. Chúng che mặt Người, vả mặt mà hỏi Người rằng:

S. “Hãy đoán xem ai đánh ngươi đó”.

C. Và chúng còn thốt ra nhiều lời khác nhục mạ Người. Vừa sáng ngày, các kỳ lão trong dân, các thượng tế và các luật sĩ hội lại và cho điệu Người ra trước công nghị mà nói:

S. “Nếu ông là Ðấng Kitô, hãy nói cho chúng tôi hay”.

C. Người trả lời:

J. “Tôi có nói, các ông cũng chẳng tin tôi, và nếu tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời và cũng chẳng tha tôi. Nhưng từ giờ đây, Con Người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng”.

C. Mọi người đều hỏi lại:

S. “Vậy ông là Con Thiên Chúa ư?”

C. Người đáp:

J. “Các ông nói đúng, Ta là Con Thiên Chúa”.

C. Bấy giờ họ nói:

S. “Chúng ta còn cần chứng cớ chi nữa? Vì chính chúng ta cũng nghe y nói”.

C. Ðoạn tất cả bọn họ đứng dậy và giải Người đến Philatô.

Họ bắt đầu tố cáo Người rằng:

S. “Chúng tôi đã thấy người này xúi giục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Cêsarê, và còn tự xưng là Kitô Vua”.

C. Philatô bảo các thượng tế và đám đông rằng:

S. “Ta không thấy người này có tội gì”.

C. Nhưng họ cố nài rằng:

S. “Người này đã làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ Giuđêa, bắt đầu từ Galilêa đến đây”.

C. Philatô vừa nghe nói đến Galilêa, liền hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilêa không. Và khi đã biết Người thuộc thẩm quyền Hêrôđê, quan liền sai giải Người cho Hêrôđê cũng có mặt tại Giêrusalem trong những ngày ấy. Hêrôđê thấy Chúa Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu, ông ao ước thấy Người, bởi đã nghe nói về Người rất nhiều, và hy vọng xem Người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi Người rất nhiều lời, nhưng Người không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo Người dữ dội. Còn Hêrôđê cùng các quan lính thì khinh dể và nhạo báng Người, đoạn khoác cho Người một cái áo choàng trắng và gởi trả Người cho Philatô. Chính ngày đó, Hêrôđê và Philatô trở thành bạn hữu, vì trước kia họ là thù địch với nhau.

Bấy giờ Philatô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng lại, rồi bảo họ:

S. “Các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi giục dân làm loạn, nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả vua Hêrôđê cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta sẽ cho sửa phạt, rồi tha đi”.

C. Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên:

S. “Hãy giết người này, và tha Baraba cho chúng tôi”.

C. Tên này vì dấy loạn trong thành và giết người, nên đã bị tống ngục. Nhưng Philatô muốn tha Chúa Giêsu, nên lại nói với dân chúng. Nhưng chúng càng la to hơn và nói:

S. “Hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó vào thập giá!”

C. Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng:

S. “Người này đã làm gì xấu? Ta không thấy nơi ông ấy có lý do để lên án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt, rồi tha đi”.

C. Chúng lại la lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh Người vào thập giá, và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Philatô liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã bị cầm tù vì dấy loạn và giết người, là kẻ mà chúng đã xin tha, còn Chúa Giêsu thì quan trao phó để mặc ý chúng.

Khi điệu Người đi, chúng bắt một người xứ Xyrênê, tên Simon, ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giêsu. Ðám đông dân chúng theo Người, có cả mấy người phụ nữ khóc thương Người. Nhưng Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng:

J. “Hỡi con gái Giêrusalem, đừng khóc thương Ta, hãy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, sắp đến ngày người ta sẽ than rằng: “Phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng không sinh nở và những vú không nuôi con”. Bấy giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: “Hãy đổ xuống đè chúng tôi”, và nói với các gò nổng rằng: “Hãy che lấp chúng tôi đi”. Vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy, thì gỗ khô sẽ ra sao?”

C. Cùng với Người, chúng còn điệu hai tên gian ác nữa đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng:

J. “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”.

C. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Dân chúng đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười nhạo Người mà rằng:

S. “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”.

C. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói:

S. “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”.

C. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người này là vua dân Do-thái”. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng:

S. “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”.

C. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng:

S. “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao. Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn Ông này, Ông có làm gì xấu đâu?”

C. Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng:

S. “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.

C. Chúa Giêsu đáp:

J. “Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

C. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:

J. “Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha”.

C. Nói đoạn, Người trút hơi thở.

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)

Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng:

S. “Ông này quả thật là người công chính”.

C. Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó, và chứng kiến những sự việc xảy ra, liền đấm ngực trở về.

Ðứng xa xa, có những kẻ quen biết Người, và mấy phụ nữ đi theo Người từ xứ Galilêa, họ cũng chứng kiến. Tuy nhiên, có một công nghị viên tên là Giuse, người tốt lành và công chính. Ông này đã không đồng ý với mưu toan và hành động của các công nghị viên khác, ông quê ở thành Arimathia trong xứ Giuđêa, chính ông cũng trông đợi nước Chúa. Ông đến gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. Ðoạn ông hạ xác Người xuống, liệm trong khăn và táng trong mồ đã đục sẵn, nơi chưa táng xác ai. Hôm đó là ngày chuẩn bị và sắp bước sang ngày Sabbat. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với Người từ xứ Galilêa, cũng theo đến xem mồ và xác Người được táng như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm. Nhưng trong ngày Sabbat, các bà nghỉ theo đúng luật.

Đó là Lời Chúa.