Tìm Kiếm

29 tháng 10, 2020

Solemnity of All Saints (November 1, 2020)


First Reading (RV 7:2-4, 9-14)

A reading from the Book of Revelation

I, John, saw another angel come up from the East,
holding the seal of the living God.
He cried out in a loud voice to the four angels
who were given power to damage the land and the sea,
“Do not damage the land or the sea or the trees
until we put the seal on the foreheads of the servants of our God.”
I heard the number of those who had been marked with the seal,
one hundred and forty-four thousand marked
from every tribe of the children of Israel.

After this I had a vision of a great multitude,
which no one could count,
from every nation, race, people, and tongue.
They stood before the throne and before the Lamb,
wearing white robes and holding palm branches in their hands.
They cried out in a loud voice:
“Salvation comes from our God, who is seated on the throne,
and from the Lamb.”

All the angels stood around the throne
and around the elders and the four living creatures.
They prostrated themselves before the throne,
worshiped God, and exclaimed:
“Amen.  Blessing and glory, wisdom and thanksgiving,
honor, power, and might
be to our God forever and ever.  Amen."

Then one of the elders spoke up and said to me,
“Who are these wearing white robes, and where did they come from?”
I said to him, “My lord, you are the one who knows.”
He said to me,
“These are the ones who have survived the time of great distress;
they have washed their robes
and made them white in the Blood of the Lamb.”

The word of the Lord.

Bài đọc I: (Kh 7, 2-4, 9-14)

"Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: "Chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta". Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc Israel.

Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: "Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Ðấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên".

Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và các trưởng lão cùng bốn con vật sấp mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: "Amen! Chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen". Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: "Những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?" Tôi đáp lại rằng: "Thưa ngài, hẳn ngài đã rõ". Và người bảo tôi rằng: "Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên".

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (PS 24:1BC-2, 3-4AB, 5-6)

R. (see 6)  Lord, this is the people that longs to see your face.
Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa

The LORD’s are the earth and its fullness;
the world and those who dwell in it.
For he founded it upon the seas
and established it upon the rivers.
R. Lord, this is the people that longs to see your face.
Xướng:
Trái đất và muôn loài trên mặt đất là của Chúa, 
hoàn cầu và muôn vật trên địa cầu. 
Vì chưng Chúa đã xây dựng nền móng trái đất trên biển cả, 
và Người đã tạo dựng nó trên các sông ngòi.
Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa

Who can ascend the mountain of the LORD?
or who may stand in his holy place?
One whose hands are sinless, whose heart is clean,
who desires not what is vain.
R. Lord, this is the people that longs to see your face.
Xướng: 
Ai sẽ được trèo lên núi Chúa? 
Ai sẽ được dừng bước trong thánh điện? 
Ðó là người có bàn tay vô tội và tâm hồn trong sạch, 
không để lòng xuôi theo sự giả trá.
Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa

He shall receive a blessing from the LORD,
a reward from God his savior.
Such is the race that seeks him,
that seeks the face of the God of Jacob.
R. Lord, this is the people that longs to see your face.
Xướng: 
Người đó sẽ hưởng phúc lành của Chúa 
và lượng từ bi của Chúa, Ðấng giải thoát họ. 
Ðấy là dòng dõi của những kẻ tìm Người, 
những kẻ tìm tôn nhan Thiên Chúa của Giacóp.
Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa

Second Reading (1 JN 3:1-3)

A reading from the first Letter of Saint John

Beloved:
See what love the Father has bestowed on us
that we may be called the children of God.
Yet so we are.
The reason the world does not know us
is that it did not know him.
Beloved, we are God’s children now;
what we shall be has not yet been revealed.
We do know that when it is revealed we shall be like him,
for we shall see him as he is.
Everyone who has this hope based on him makes himself pure,
as he is pure.

The word of the Lord.

Bài đọc II (1 Ga 3, 1-3)

"Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, các con hãy coi: Tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa và thực sự là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hoá mình cũng như Người là Ðấng Thánh.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (MT 11:28)

R. Alleluia, alleluia.
Come to me, all you who labor and are burdened,
and I will give you rest, says the Lord.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: Mc 11, 28

Alleluia, alleluia! 
- Chúa phán: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con". - 
Alleluia.

Gospel (MT 5:1-12A)

A reading from the holy Gospel according to Matthew

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain,
and after he had sat down, his disciples came to him. 
He began to teach them, saying:
“Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the Kingdom of heaven.
Blessed are they who mourn,
for they will be comforted.
Blessed are the meek,
for they will inherit the land.
Blessed are they who hunger and thirst for righteousness,
for they will be satisfied.
Blessed are the merciful,
for they will be shown mercy.
Blessed are the clean of heart,
for they will see God.
Blessed are the peacemakers,
for they will be called children of God.
Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness,
for theirs is the Kingdom of heaven.
Blessed are you when they insult you and persecute you
and utter every kind of evil against you falsely because of me.
Rejoice and be glad,
for your reward will be great in heaven.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: Mt 5, 1-12a

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".

Ðó là lời Chúa.