Tìm Kiếm

16 tháng 10, 2020

LHS Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXVIII TN: PHẨM GIÁ CAO QUÝ CỦA CON NGƯỜI - Lm Px Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXVIII TN: PHẨM GIÁ CAO QUÝ CỦA CON NGƯỜI - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com Click vào link dưới đây để đăng ký Kênh Amen Tv: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN #AmenTV #TMCNN #GNsP #Loihangsong