Tìm Kiếm

13 tháng 10, 2020

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time A (Oct 18, 2020)  • First Reading (Is 45:1, 4-6)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD to his anointed, Cyrus,
whose right hand I grasp,
subduing nations before him,
and making kings run in his service,
opening doors before him
and leaving the gates unbarred:
For the sake of Jacob, my servant,
of Israel, my chosen one,
I have called you by your name,
giving you a title, though you knew me not.
I am the LORD and there is no other,
there is no God besides me.
It is I who arm you, though you know me not,
so that toward the rising and the setting of the sun
people may know that there is none besides me.
I am the LORD, there is no other.

  • Bài đọc I (Is 45:1, 4-6)

1 ĐỨC CHÚA phán với kẻ Người đã xức dầu, với vua Cy-rô: Ta đã cầm lấy tay phải nó, để bắt các dân tộc suy phục nó, Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa.
4 Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Gia-cóp, và của người Ta đã chọn là Ít-ra-en, Ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết Ta.
5 Ta là ĐỨC CHÚA, không còn chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta. Dù ngươi không biết Ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ,
6 để từ Đông sang Tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta. Ta là ĐỨC CHÚA, không còn chúa nào khác.

  • Responsorial Psalm (Ps 96:1, 3, 4-5, 7-8, 9-10)

R/ Give the Lord glory and honor.
R/ Hãy dâng lên Chúa quyền lực và vinh quang.

Sing to the LORD a new song; sing to the LORD, all you lands. Tell his glory among the nations; among all peoples, his wondrous deeds. R/
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người. R/

For great is the LORD and highly to be praised; awesome is he, beyond all gods. For all the gods of the nations are things of nought, but the LORD made the heavens. R/
Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần, vì chư thần các nước thảy đề hư ảo. Còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao. R/

Give to the LORD, you families of nations, give to the LORD glory and praise; give to the LORD the glory due his name! Bring gifts, and enter his courts. R/
Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa. R/

Worship the LORD, in holy attire; tremble before him, all the earth; say among the nations: The LORD is king, he governs the peoples with equity. R/
Thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan. Hãy nói với chư dân: Chúa là vua hiển trị, Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. R/

  • Second Reading (1 Thes 1:1-5b)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Thessalonians

Paul, Silvanus, and Timothy to the church of the Thessalonians
in God the Father and the Lord Jesus Christ:
grace to you and peace.
We give thanks to God always for all of you,
remembering you in our prayers,
unceasingly calling to mind your work of faith and labor of love
and endurance in hope of our Lord Jesus Christ,
before our God and Father,
knowing, brothers and sisters loved by God,
how you were chosen.
For our gospel did not come to you in word alone,
but also in power and in the Holy Spirit and with much conviction.

  • Bài đọc II (1 Tx 1:1-5b)

1 Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, kính gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa Cha, và trong Chúa Giê-su Ki-tô. Chúc anh em được ân sủng và bình an.
2 Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện,
3 và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô.
4 Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em,
5 vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em.

  • Gospel (Mt 22:15-21)

The Pharisees went off
and plotted how they might entrap Jesus in speech.
They sent their disciples to him, with the Herodians, saying,
"Teacher, we know that you are a truthful man
and that you teach the way of God in accordance with the truth.
And you are not concerned with anyone's opinion,
for you do not regard a person's status.
Tell us, then, what is your opinion:
Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not?"
Knowing their malice, Jesus said,
"Why are you testing me, you hypocrites?
Show me the coin that pays the census tax."
Then they handed him the Roman coin.
He said to them, "Whose image is this and whose inscription?"
They replied, "Caesar's."
At that he said to them,
"Then repay to Caesar what belongs to Caesar
and to God what belongs to God."

  • Phúc âm (Mt 22:15-21)

15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy.
16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.
17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?"
18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!
19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế! " Họ liền đưa cho Người một quan tiền.
20 Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?"
21 Họ đáp: "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."