Tìm Kiếm

14 tháng 10, 2020

LHS Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVIII TN: LỜI NÓI LUNG LAY, GƯƠNG BÀY LÔI KÉO- LM PX Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVIII TN: LỜI NÓI LUNG LAY, GƯƠNG BÀY LÔI KÉO- Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com Click vào link dưới đây để đăng ký Kênh Amen Tv: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN #AmenTV #TMCNN #GNsP #Loihangsong