Tìm Kiếm

16 tháng 6, 2017

Hymns for Solemnity of the Body and Blood of Christ (June 18, 2017)


a) Entrance: ES #140 - Let Us Go To The Altarb) Responsorial Psalm: EM pages 160-161


  • Responsorial Psalm (Ps 147:12-13, 14-15, 19-20)
R. Praise the Lord, Jerusalem. [Alleluia.]
R. Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa.

Glorify the LORD, O Jerusalem;
praise your God, O Zion.
For he has strengthened the bars of your gates;
he has blessed your children within-you. R.
Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các then cửa ngươi, Người chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. R.

He has granted peace in your borders;
with the best of wheat he fills you.
He sends forth his command to the earth;
swiftly runs his-wordR.
Người đã sai lời Người xuống cõi trần ai, và lời Người lanh chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu, Người gieo rắc sương đông như tro bụi trắng. R.

He has proclaimed his word to Jacob,
his statutes and his ordinances to Israel.
He has not done thus for any other nation;
his ordinances he has not made known to them. Allelu-iaR.
Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. R.

c) ES #168 Sequence: Taste And Seed) Offertory: ES #298 - All Good Gifts

Click here, listen to the audio

e) Communion: ES #160 - Ang Katawan Ni Kristo

Click here, listen to the audio


f) Recessional: ES #261 - Love Goes On